Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhypy
#752810 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của khẩu hiệu Tiết kiệm là quốc sách
KILOBOOKS.COM
§Ò tµi: C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña khÈu hiÖu “ TiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch”

2


Ch−¬ng 1

C¬ së lý luËn cña khÈu hiÖu
: “ tiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch “


1.1.
Kh¸i niÖm vÒ tiÕt kiÖm

Khi nãi vÒ tiÕt kiÖm th× mçi nhµ kinh tÕ l¹i ®−a ra kh¸i niÖm kh¸c nhau. Nhµ
kinh tÕ häc cæ ®iÓn Adam Smith trong t¸c phÈm “ Cña c¶i cña c¸c d©n téc “ cho r»ng:
“ TiÕt kiÖm lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp gia t¨ng vèn. Lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm ®Ó tÝch
luü cho qu¸ tr×nh t¨ng tiÕt kiÖm. Nh−ng dï cã t¹o ra bao nhiªu ch¨ng n÷a, nh−ng
kh«ng cã tiÕt kiÖm th× vèn kh«ng bao giê t¨ng lªn “

Sang ®Õn thÕ kû 19, C.M¸c ®· chøng minh r»ng: Trong mét nÒn kinh tÕ víi hai
khu vùc, khu vùc I s¶n xuÊt t− liÖu s¶n xuÊt vµ khu vùc II s¶n xuÊt t− liÖu tiªu dïng.
§Ó ®¶m b¶o gia t¨ng nguån lùc cho s¶n xuÊt, gia t¨ng quy m« ®Çu t−, mét mÆt ph¶i
t¨ng c−êng s¶n xuÊt t− liÖu s¶n xuÊt ë khu vùc I, ®ång thêi ph¶i sö dông tiªt kiÖm t−
liÖu s¶n xuÊt ë c¶ hai khu vùc. MÆt kh¸c, ph¶i t¨ng c−êng s¶n xuÊt t− liÖu tiªu dïng ë
khu vùc II, thùc hµnh tiÕt kiÖm tiªu dïng trong sinh ho¹t ë c¶ hai khu vùc. Nh− vËy,
con ®−êng c¬ b¶n vµ quan träng vÒ l©u dµi ®Ó t¸I s¶n xuÊt më réng lµ ph¸t triÓn s¶n
xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm ë c¶ trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.

§óc kÕt quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc kh¸c nhau, Hå ChÝ Minh ®· vËn
dông vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n−íc ta vµ ®−a ra kh¸i niÖm vÒ tiÕt kiÖm: “ TiÕt kiÖm lµ
mét quy luËt, mét ph−¬ng ph¸p cña mét chÕ ®é kinh tÕ, kh«ng ph¶i chØ tiÕt kiÖm khi
®Êt n−íc cßn nghÌo, mµ ngay c¶ khi giµu cã vµ cµng giµu cã cµng ph¶i thùc hµnh tiÕt
kiÖm “. B¸c lu«n nhÊn m¹nh “ t¨ng gia s¶n xuÊt vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm lµ 2 vÊn ®Ò
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Sản xuất là hoạt động cơ bản của con người. mọi xã hội muốn tồn tại và phát triển phải duy trì sản xuất. nhưng trong những điều kiện muốn cho sản xuất có hiệu q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement