Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trang_quynh_dn87
#752809 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nâng cao chất lượng đaoà tao và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔn ThÞ H¶i Hµ

Líp: QLKT 43B
Ch−¬ng I

Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chÊt l−îng
C«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d−ìng
c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ

I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.
1.
Kh¸i niÖm vÒ c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ.
ë mçi quèc gia kh¸c nhau th× viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc lµ
hoµn toµn kh¸c nhau. ë n−íc ta, theo ph¸p lÖnh c¸n bé c«ng chøc ®−îc ban hµnh ngµy 9/3/1998 th× c¸n bé c«ng chøc lµ nh÷ng ng−êi cã Quèc tÞch ViÖt Nam, trong biªn chÕ, lµm viÖc theo chÕ ®é ng¹ch bËc, ®−îc h−ëng l−¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ n−íc theo luËt ®Þnh. C¸c tiªu chÝ ®Ó x¸c ®Þnh c¸n bé c«ng chøc ë ViÖt Nam hiÖn nay
1
:
-
Lµ c«ng d©n ViÖt Nam.
-
§−îc tuyÓn dông, bæ nhiÖm hoÆc bÇu cö vµo lµm viÖc trong biªn chÕ chÝnh
thøc cña bé m¸y Nhµ n−íc, tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi.
-
§−îc xÕp vµo mét ng¹ch trong hÖ thèng ng¹ch bËc cña c«ng chøc do Nhµ
n−íc qui ®Þnh.
-
§−îc h−ëng l−¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc.
§éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ mét bé phËn cña c¸n bé, c«ng chøc. Tõ sau
®¹i héi §¶ng toµn quèc lµn thø VI(1986), n−íc ta ®ang chuyÓn dÇn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vai trß cña bé phËn nµy ngµy cµng quan träng, nã ®ßi hái chóng ta ph¶i x©y dùng ®−îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ thÝch hîp víi nã. Theo c¸ch hiÓu ngµy nay, c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ lµ mét bé phËn ®Æc biÖt quan träng trong ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc nãi chung. Hä lµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, trong c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ kinh tÕ, tham gia ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kinh tÕ

1

(4-tr128)
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
hiện nay nước ta vẫn chưa xây dựng được 1 đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế giỏi về trình độ và năng lực chuyên môn và đủ về số lượng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement