Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By yomilk99
#752807 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Những yếu tố kích thích quảng cáo
KILOBOOKS.COM
Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng c¸o

2
§óng vËy ! NgoµI viÖc ®ãng vai trß then chèt trong viÖc t¹o ra sù nhËn biÕt ,
Qu¶ng C¸o cßn t¹o ra mét c¶m quan vÒ gi¸ trÞ trong t©m trÝ ng−êi tiªu dïng . Ch¼ng h¹n b»ng viÖc sö dông nh÷ng ©m thanh kh«ng th«ng th−êng , ¸nh s¸ng rùc rì hay ©m nh¹c gîi c¶m , mét Qu¶ng C¸o truyÒn h×nh cã thÓ thu hót ®−îc sù chó ý cña mét kh¸ch hµng vµ kÝch thÝch nh÷ng t×nh c¶m cña anh ta hay c« ta h−íng ®Õn mét môc tiªu vÒ sù ®¸p øng ®Çy ®ñ mét nhu cÇu hay mong muèn . Qu¶ng C¸o ph¶I kÝch thÝch mét quyÕt ®Þnh víi c¸c nhu cÇu vµ mong muèn .VËy lµm thÕ nµo ®Ó Qu¶ng C¸o cña b¹n lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ tinh thÇn cña s¶n phÈm , còng nh− lµm sao ®Ó mÉu Qu¶ng C¸o cña b¹n næi tréi h¬n 50 mÉu Qu¶ng C¸o kh¸c mµ mçi ng−êi ph¶I tiÕp nhËn hµng ngµy ? V× vËy mÉu Qu¶ng C¸o cña b¹n ph¶I cã nh÷ng ®iÓm kh¸c , l¹ so víi nh÷ng mÉu Qu¶ng C¸o kh¸c ®Ó cã thÓ ‘ghi ®iÓm‘ vµo trong t©m trÝ kh¸ch hµng . Lµm thÕ nµo ®Ó cã nh÷ng ®iÓm kh¸c l¹ ®ã ? Nh÷ng ®iÓm kh¸c , l¹ ®ã lµ g× ? §ã còng chÝnh lµ lý do mµ ng−êi viÕt trong vÞ trÝ lµ mét
sinh viªn chuyªn ngµnh thùc sù b¨n kho¨n vµ h¬n c¶ lµ mong muèn trong t−¬ng lai sÏ thiÕt kÕ ra nh÷ng mÉu Qu¶ng C¸o thµnh c«ng .
VËy lµm thÕ nµo ®Ó mÉu Qu¶ng C¸o thµnh c«ng ? ChÝnh lµ mÉu Qu¶ng C¸o cña
b¹n ph¶I cã nh÷ng ®iÓm kh¸c , l¹ ( nh−ng ph¶I phï hîp ) thu hót ®èi t−îng nhËn tin . §ã chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong Qu¶ng C¸o . Nh÷ng yÕu tè nµy cã thÓ lµm thay ®æi th¸I ®é tiªu dïng cña ng−êi mua hµng ®èi víi s¶n phÈm . Cô thÓ , chóng ta sÏ
kÝch thÝch trong Qu¶ng C¸o .®i nghiªn cøu tõng yÕu tè
LÇn ®Çu tiªn viÕt Chuyªn ®Ò khoa häc ,sù h¹n chÕ vÒ lý thuyÕt vµ thùc tÕ nªn bµI
viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÔu sãt .RÊt mong sù gãp ý cña thÇy c« ®Ó chuyªn ®Ì hoµn thµnh tèt h¬n .


PhÇn1 . Mét sè vÊn ®Ò vÒ Lý thuyÕt
Nh÷ng yÕu tè kÝch thÝch trong qu¶ng c¸o

1.kh¸I niÖm Qu¶ng C¸o .
Qu¶ng C¸o ®· ®I ®−îc mét qu·ng ®−êng rÊt dµI kÓ tõ mét b¶ng hiÖu ®¬n gi¶n
treo ë mét cöa hµng ®ãng giµy .Ngµy nay nã lµ mét c«ng cô ®Çy søc m¹nh th«ng b¸o vµ sù s½n cã vµ ®Þa ®IÓm cña c¸c s¶n phÈm ,nhÊn m¹nh chÊt l−îng vµ gi¸ trÞ cña nã , liªn hÖ c¸c nh·n hiÖu víi nh©n c¸ch , vµ ®ång thêi x¸c ®Þnh nh©n c¸ch cña nh÷ng ng−êi mua
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
quảng cáo xét về phương diện nào đấy mang tính nghệ thuật nhiều hơn khoa học. các nhà mar nhãn hiệu luôn cố gắng thu hút tình cảm của mọi người
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement