Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By leduybt
#752802 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Tác động của tiến bộ khoa học công nghệ tới phát triển ngành than ở Quảng Ninh
KILOBOOKS.COM
®Ò ¸n m«n häc

2
TrÇn §øc L−¬ng ®· ®Õn th¨m vµ gÆp gì trß chuyÖn víi ®«ng ®¶o anh chÞ em c«ng nh©n , c¸n bé trùc tiÕp s¶n xuÊt trªn khai tr−êng chÝnh c«ng ty than Cao S¬n. Ngµy 20/2/2004 ®ång chÝ Lª Kh¶ Phiªu , nguyªn tæng bÝ th− ban chÊp hµnh TW §¶ng ®· cã nh÷ng cuéc gÆp gì , lµm viÖc víi l·nh ®¹o tæng c«ng ty; th¨m c«ng tr−êng khai th¸c thuéc c«ng ty than Nói BÐo; nãi chuyÖn víi ®«ng
®¶o c«ng nh©n c¸n bé ngµnh Than dù lÔ chµo mõng c«ng ty than Hµ Tu ®ãn nhËn danh hiÖu anh hïng Lao ®éng thêi kú ®æi míi....
Tõ truyÒn thèng lÞch sö ,qu¸ khø hµo hïng cña ngµnh than ®Õn nh÷ng thµnh tùu cña ®æi míi ngµy h«m nay trªn ®Êt má ®· cho thÊy vai trß lín lao cña ngµnh than trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ _ x· héi cña tØnh Qu¶ng Ninh nãi riªng vµ c¶ n−íc nãi chung. Còng chÝnh ph¸t triÓn ngµnh than lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¶ n−íc ®Æc biÖt lµ cña tØnh Qu¶ng
Ninh. Ngµy nay khoa häc c«ng nghÖ cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ , t¸c ®éng lªn mäi ngµnh , mäi lÜnh vùc, trë thµnh lùc l−îng lao ®éng míi, cã kh¶ n¨ng t¹o ra nh÷ng b−íc ph¸t triÓn thÇn kú cho nh÷ng ngµnh , lÜnh vùc ,quèc gia nµo biÕt vËn dông nã . Do ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c than lªn n¨ng xuÊt ngµnh than phô thuéc rÊt lín vµo nh÷ng tiÕn bé khoa häc
c«ng nghÖ . §ã lµ lý do em viÕt ®Ò tµi “T¸c §éng Cña TiÕn Bé Khoa Häc
C«ng NghÖ Tíi Ph¸t TriÓn Ngµnh Than
ë
Qu¶ng Ninh

Trong qu¸ tr×nh viÕt ®Ò tµi nµy nhÊt ®Þnh em sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai xãt , vËy em kÝnh mong c« söa ch÷a vµ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó em cã thÓ thùc
hiÖn ®Ò ¸n cña m×nh ®−îc tèt h¬n.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Từ truyền thống lịch sử quá khứ hào hùng của ngành than đến những thành tựu của đổi mới ngày nay trên đất mỏ đã cho thấy vai trò lớn lao của ngành than trong sự
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement