Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ngoi1minhnhodenem
#752799 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hiệu quả hoạt động kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM
KILOBOOKS.COM
Tr−êng §HKTQD Hµ Néi
Tr−êng §HKTQD Hµ Néi
Tr−êng §HKTQD Hµ Néi
Tr−êng §HKTQD Hµ Néi Khoa Ng©n hµng
Khoa Ng©n hµng
Khoa Ng©n hµng
Khoa Ng©n hµng----Tµi chÝnh
Tµi chÝnh
Tµi chÝnh
Tµi chÝnh

2
Ch−¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Ng©n hµng
th−¬ng m¹i
I. Ng©n hµng th−¬ng m¹i
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng th−¬ng m¹i.

Trªn thÕ giíi, lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng g¾n liÒn
víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®· ®ßi hái sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng vµ ®Õn l−ît m×nh sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng l¹i thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng cña kinh tÕ.
Nguån gèc ra ®êi cña nghiÖp vô Ng©n hµng ®−îc b¾t ®Çu tõ nhiÒu
c¸ch song nh×n chung l¹i Ng©n hµng ra ®êi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ ®· trë thµnh mét lo¹i h×nh tæ chøc quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ bÊt kú. Cã thÓ ®Þnh nghÜa Ng©n hµng, tuú thuéc vµo chøc n¨ng, c¸c dÞch vô hoÆc vai trß mµ chóng thùc hiÖn song cµng ngµy c¸c yÕu tè trªn ®ang kh«ng ngõng thay ®æi nªn kh¸i niÖm ®Ó ph©n biÖt Ng©n hµng víi c¸c h×nh thøc kh¸c chØ mang tÝnh t−¬ng ®èi.

Trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy ®øng tõ gi¸c ®é xem xÐt c¸c tæ chøc nµy
trªn ph−¬ng diÖn c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th× “Ng©n hµng lµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm, dÞch vô thanh to¸n vµ thùc hiÖn nhiÒu chøc n¨ng tµi chÝnh nhÊt so víi bÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ ”.

Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tr¶i qua nhiÒu thÊt b¹i vµ d−íi sù t¸c ®éng
cña nhiÒu yÕu tè: c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi n−íc... mµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn rÊt nhanh: ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh Ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng Ng©n hµng. Sù t¸ch rêi gi÷a c¸c chøc n¨ng ®iÒu tiÕt, qu¶n lý víi c¸c chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông lµ mét b−íc tiÕn míi cña ngµnh Ng©n hµng. Vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Ng©n hµng ®ang t¹o ra mèi liªn hÖ rµng buéc ngµy cµng chÆt chÏ, sù phô thuéc lÉn nhau ngµy cµng lín gi÷a c¸c Ng©n hµng trªn tÇm quèc tÕ.

ë ViÖt nam ngµy 6/5/1951 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ký s¾c lÖnh sè
15/SL thµnh lËp Ng©n hµng Quèc gia ViÖt nam, víi tæng gi¸m ®èc ®Çu tiªn lµ cè phã Chñ TÞch NguyÔn L−¬ng B»ng, chÝnh thøc khai sinh mét ngµnh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vấn đề hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của NHTM luôn thu hút được nhiều sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà điều hành NH
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement