Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fed_fish
#752798 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án :ISO 9000 và nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý chất lượng phù hợp với các DNVN
KILOBOOKS.COM
b. phÇn néi dung
i. kh¸i niÖm chÊt l−îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l−îng s¶n phÈm.
1. kh¸i niÖm vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm.
Trong ®êi sèng hµng ngµy, chóng ta th−êng xuyªn tiÕp cËn vµ nãi nhiÒu
c¸c thuËt ng÷ "chÊt l−îng", "chÊt l−îng s¶n phÈm", "chÊt l−îng cao",vv... Mçi quan niÖm ®Òu cã nh÷ng c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn kh¸c nhau nh»m thóc ®Èy khoa häc qu¶n lý chÊt l−îng kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn. §Ó hiÓu râ kh¸i niÖm chÊt l−îng s¶n phÈm tr−íc tiªn ta ph¶i lµm râ kh¸i niÖm "chÊt l−îng", cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ chÊt l−îng do c¸c nhµ nghiªn cøu tiÕp cËn díi nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau. Theo tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng Ch©u ¢u(EOQC) th× "ChÊt l−îng lµ møc phï hîp cña s¶n phÈm ®èi víi yªu cÇu cña ng−êi tiªu dïng"

Theo tiªu chuÈn cña Australia(AS1057-1985)th× "ChÊt l−îng lµ sù phï
hîp víi môc ®Ých" Tõ khi tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO ®a ra ®Þnh nghÜa ISO 9000 - 1994 (TCVN 5814 - 1994) th× c¸c cuéc tranh c·i l¾ng xuèng vµ nhiÒu n−íc chÊp nhËn ®Þnh nghÜa nµy:"ChÊt l−îng lµ mét tËp hîp c¸c tÝnh chÊt vµ ®Æc tr−ng cña s¶n phÈm t¹o ra cho nã kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu ®· ®−îc nªu
ra hoÆc cßn tiÒm Èn". Qua c¸c ®Þnh nghÜa trªn ta cã thÓ nªu ra 3 ®iÓm c¬ b¶n vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ sau ®©y: + ChÊt l−îng s¶n phÈm lµ mét tËp hîp c¸c chØ tiªu, c¸c ®Æc tr−ng thÓ hiÖn tÝnh n¨ng kü thuËt nãi lªn tÝnh h÷u Ých cña s¶n phÈm. + ChÊt l−îng s¶n phÈm ph¶i ®−îc g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhu cÇu, cña thÞ tr−êng vÒ c¸c mÆt kinh tÕ, kü thuËt, x· héi vµ phong tôc. + ChÊt l−îng s¶n phÈm ph¶i ®−îc sö dông trong tiªu dïng vµ cÇn xem xÐt s¶n phÈm tho¶ m·n tíi møc nµo cña ng−êi tiªu dïng. 2. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý chÊt l−îng hµng ho¸. NÕu môc ®Ých cuèi cïng cña chÊt l−îng lµ tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng, nhu cÇu ng−êi tiªu dïng th× qu¶n lý chÊt l−îng lµ tæng thÓ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ kü thuËt hµnh chÝnh t¸c ®éng lªn toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña mäi tæ chøc ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých ®ã víi chi phÝ x· héi thÊp nhÊt. Tuy nhiªn tuú thuéc vµo sù nh×n nhËn kh¸c nhau cña c¸c chuyªn gia, c¸c nhµ
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để đổi mới quản lý chất lượng. ở VN xây dựng hệ thống chất lượng ISO 9000 trong DN là 1 vấn đề hết sức cần thiết. hệ thống chất lượng này sẽ làm thay đổi nhiều
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement