Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Cory
#752791 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vai trò của đầu tư tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Vai trß cña ®Çu t− tíi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë ViÖt Nam
Vai trß cña ®Çu t− tíi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë ViÖt Nam
Vai trß cña ®Çu t− tíi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë ViÖt Nam
Vai trß cña ®Çu t− tíi sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë ViÖt Nam


2
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n NguyÔn Thu thñy
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n NguyÔn Thu thñy
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n NguyÔn Thu thñy
§¹i häc kinh tÕ quèc d©n NguyÔn Thu thñy

kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ ®Çu t− trong c¸c ngµnh c¸c vïng l·nh thæ còng nh− phô thuéc vµo hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch kinh tÕ nãi chung. Th«ng ht−êng ICOR trong n«ng nghiÖp thÊp h¬n trong c«ng nghiÖp, ICOR trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi c¬ chÕ chñ yÕu do tËn dông n¨ng lùc. Do ®ã ë c¸c n−íc ph¸t triÓn, tû lÖ ®Çu t− thÊp th−êng ®·n ®Õn tèc ®é t¨ng tr−ëng thÊp.

2.2. Trªn gãc ®é vi m«.
§Çu t− quyÕt ®Þnh sù ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi c¬ së. Ch¼ng h¹n, ®Ó t¹o dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho sù ra ®êi cña bÊt kú
c¬ së nµo ®Òu cÇn ph¶i x©y dùng nhµ x−ëng, cÊu tróc h¹ tÇng, mua s¾m vµ l¾p ®Æt m¸y mãc trªn nÒn bÖ, tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n vµ thùc hiÖn c¸c chi phÝ kh¸c g¾n liÒn víi sù ho¹t ®éng trong mét chu kú cña c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt võa ®−îc t¹o ra. C¸c ho¹t ®éng nµy chÝnh lµ ho¹t ®éng ®Çu t−. §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô ®ang tån t¹i sau mét thêi gian ho¹t ®éng, c¸c c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña c¸c c¬ së nµy hao mßn, h− háng. §Ó duy tr× ®−îc sù ho¹t ®éng b×nh th−êng cÇn ®Þnh kú tiÕn hµnh söa ch÷a lín hoÆc thay ®æi c¸c c¬ së vËt chÊt - kü thuËt vµ nhu cÇu tiªu dïng cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, ph¶i mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ míi thay thÕ cho c¸c trang thiÕt bÞ cò ®· lçi thêi, còng cã nghÜa lµ ph¶i ®Çu t−.
II.
C¬ cÊu kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
1.
C¬ cÊu kinh tÕ
Ph¸t triÓn kinh tÕ víi tèc ®é cao vµ bÒn v÷ng lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña
tÊt c¶ c¸c n−íc. §Ó thùc hiÖn ®−îc môc tiªu ®ã cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng 1 c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý. Trong ®ã cÇn ph¶i x¸c vai trß, tû träng vµ mèi quan hÖ hîp thµnh gi−· c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, gi÷a c¸c vïng, l·nh thæ vµ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c yÕu tè hîp thµnh c¬ cÊu kinh tÕ ph¶i ®−îc thÓ hiÖn c¶ vÒ mÆt sè l−îng còng nh− vÒ mÆt chÊt l−îng vµ ®−îc x¸c ®Þnh trong nh÷ng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cô thÓ cña mçi quèc gia qua tõng thêi kú.
Cã thÓ hiÓu c¬ cÊu kinh tÕ lµ mét tæng thÓ c¸c bé phËn hîp thµnh kÕt
cÊu (hay cÊu tróc) cña nÒn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng s¶n xuÊt x· héi. C¸c bé phËn ®ã g¾n bã víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau vµ biÓu hiÖn ë c¸c quan hÖ tû lÖ vÒ sè l−îng, t−¬ng quan vÒ chÊt l−îng trong nh÷ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao.
C¬ cÊu kinh tÕ kh«ng ph¶i lµ mét hÖ thèng tÜnh bÊt biÕn mµ lu«n ë
tr¹ng th¸i vËn ®éng, biÕn ®æi kh«ng ngõng. ChÝnh v× vËy, cÇn ph¶i nghiªn cøu c¸c qui luËt kh¸ch quan, thÊy ®−îc sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt x· héi ®Ó x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, phï hîp víi nh÷ng môc tiªu chiÕn l−îc kinh tÕ x· héi cña tõng thêi kú lÞch sö nhÊt ®Þnh.
Mét c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý ph¶i cã c¸c bé phËn kÕt hîp mét c¸ch hµi
hoµ, cho phÐp khai th¸c tèi ®a c¸c nguån lùc cña ®Êt n−íc mét c¸ch cã hiÖu
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Dưới góc độ tài chính thì đầu tư là 1 chuỗi hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư nhận về 1 chuỗi các dòng thu. Dưới góc độ tiêu dùng thì đầu tư là sự hi sinh tiêu d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement