Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jelly0110
#752778 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược cạnh tranh của Honda Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
s¶n phÈm. Mµ bÊt kú mét cuéc c¹nh tranh nµo vÒ th−¬ng hiÖu s¶n phÈm còng diÔn ra rÊt gay g¾t, quyÕt liÖt.
Thªm vµo ®ã, hai n¨m trë l¹i ®©y, thÞ tr−êng xe g¾n m¸y ®· ®a d¹ng nay
l¹i cßn ®a d¹nh h¬n. bëi nh÷ng chiÕc xe g¾n m¸y Trung Quèc ®−îc nhËp khÈu còng nh− ®−îc s¶n xuÊt å ¹t t¹i ViÖt Nam. S¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc víi −u thÕ lµ gi¸ rÎ, chñng lo¹i phong phó ®· thùc sù phï hîp víi ng−êi tiªu dïng ViÖt Nam cã nhu cÇu sö dông xe g¾n m¸y song l¹i cã thu nhËp thÊp hoÆ nh÷ng ng−êi d©n cã nhu cÇu ®æi xe m¬Ý song l¹i kh«ng cã ®ñ tiÒn,...Nh− vËy giß ®©y Honda ViÖt Nam thùc sù ®· b−íc vµo cuéc c¹nh tranh kÐp, mét bªn lµ c¸c liªn doanh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe g¾n m¸y t¹i ViÖt Nam vµ mét bªn lµ nh÷ng s¶n phÈm xe g¾n m¸y Trung Quèc ®−îc l¾p r¸p hoÆc nhËp khÈu å ¹t vµo thÞ tr−êng ViÖt Nam.
§Ó c«ng ty Honda ViÖt Nam cã thÓ ®èi phã ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò c¹nh
tranh gay g¾t, khèc liÖt cña thÞ tr−êng th× cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ®−a ra nh÷ng chiÕn l−îc c¹nh tranh. Nh÷ng chiÕn l−îc nµy kh«ng chØ gióp cho c«ng ty n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh so víi ®èi thñ c¹nh tranh mµ cßn gióp cho c«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng ®−îc trªn thÞ tr−êng vµ gi÷ vÞ trÝ sè mét cña m×nh trong lßng ng−êi tiªu dïng.
Trªn thùc tÕ c«ng ty Honda ®· cã nhiÒu chiÕn l−îc c¹nh tranh nh−ng tÝnh
thùc tiÔn vµ hiÖu qu¶ cu¶ nã tíi ®©u cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh−: kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña m×nh tíi ®©u, kh¶ n¨ng, tiÒm lùc cña ®èi thñ c¹nh tranh nh− thÕ nµo, møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè tíi chiÕn l−îc ®ang thùc hiÖn nh− thÕ nµo,...§Ó cã thÓ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ vÊn ®Ò nay em ®· viÕt ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn l−îc c¹nh tranh cña Honda ViÖt Nam . Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy ®· cã rÊt nhiÒu b¹n bÌ, thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh gióp ®ì cho em vµ ®Æc biÖt lµ c« gi¸o, Ths – Cao Thuý Xiªm ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o v× nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quÝ gi¸ ®· gióp em thùc hiÖn ®Ò tµi nµy.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Để công ty honda việt nam có thể đối phó được những vấn đề cạnh tranh gay gắt, khốc liệt của thị trường thì cần nghiên cứu và tìm ra những chiến lược cạnh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement