Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zjalan9
#752776 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: phát triển doanh nghiệp ở Việt NAm - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM

2
.Ch−¬ng 2:
Th
Th
Th
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn Doanh NghiÖp ë ViÖt
Nam
2.1. §¸nh gi¸ kh¸I qu¸t
…………14
2.1.1. Qui m« vèn…………………………………………………………..14 2.1.2. C¬ cÊu vèn ®Çu t−…………………………………………………….15
a.
C¬ cÊu vèn ®Çu t− ph©n chia theo tõng lo¹i DN…………………….15
b.
C¬ cÊu vèn ®Çu t− ph¸t triÓn DN trong ngµnh kinh tÕ………………15
c.
Nguån h×nh thµnh vèn ®Çu t−……………………………………….16
d.
NhÞp ®é thu hót vèn…………………………………………………17
2.1.3. §¸nh gi¸ cô thÓ…………………………………………………..17
a.
VÒ mÆt sè l−îng…………………………………………………17
b.
VÒ mÆt ngµnh nghÒ…………………………………………...…21
c.
VÒ mÆt c«ng nghÖ……………………………………………….23
d.
Nguån nh©n lùc…………………………………………………24
2.1.4. Mét sè −u nh−îc ®IÓm chñ yÕu……………………………..24
a.
¦u ®IÓm:…………………………………………………….24
b.
Nh−îc ®IÓm………………………………………………….25
Ch−¬ng 3:
Mét sè gi¶i ph¸p hç trî Doanh NghiÖp ë ViÖt Nam…
3.1. §æi míi quan ®IÓm, ph−¬ng thøc hç trî……………………………..26 3.1.1. §æi míi quan ®IÓm hç trî…………………………………………...26 3.1.2.§æi míi ph−¬ng thøc hç trî …………………………………………28 3.2. T¨ng c−êng vai trß cña nhµ n−íc trong viÖc hç trî………………….30 3.2.1. H×nh thøc khung khæ ph¸p lý…………………………………….….30 3.2.2. KiÖn toµn hÖ thèng tæ chøc ,qu¶n lý cña DN………………………...31 3.2.3. KhuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c tæ chøc hç trî DN……………..……….32 3.2.4. KhuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c hiÖp héi vµ c¸c tæ chøc cña DN………..33 3.2.5.Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch………………………………………………...33 3.2.6. C¸c gi¶I ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch hç trî …………………………..38
C.KÕt luËn
…………………………………………………………...40
D.TµI liÖu tham kh¶o……………………………………………...41
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
ở nước ta, các DN tuy cũng đã có môi trường để đầu tư phát triển khá thuận lợi và đạt được những kết quả nhất định, song những kết quả ấy chưa tương xứng với vị
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement