Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thieulamxungtran
#752774 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM


TiÓu luËn: Lý thyÕt tµi chÝnh
Sinh viªn: N«ng V¨n Lùc Líp K41 – 01.04


2
phÇn i: Lý luËn chung

I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n.
1. Kh¸i niÖm vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n.
a. Kh¸i niÖm
.
Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n rÊt ®a d¹ng vµ phong phó cho ®Õn nay
ch−a cã mét ®Þnh nghÜa chung cho “thÞ tr−êng chøng kho¸n (TTCK)”.
Theo nghiªn cøu cña c¸c nhµ chuyªn m«n th× thÞ tr−êng chøng kho¸n cã
tiÕng Latinh lµ Btursa, cã nghÜa lµ “c¸i vÝ ®ùng tiÒn! Cßn gäi lµ “Së giao dÞch chøng
kho¸n”. §ã lµ mét thÞ tr−êng cã tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã ®iÒu khiÓn (The Stock
Exchange- dÞch ra tiÕng ViÖt lµ thÞ tr−êng chøng kho¸n, theo ch÷ H¸n lµ chøng
kho¸n giao dÞch së, Së lµ n¬i chèn, cßn giao dÞch lµ ho¹t ®éng mua b¸n trao ®æi).
Theo “Longman Dictionary of Business English-1985” th× TTCK ®−îc ®Þnh
nghÜa nh− sau: “An organized market Where Securities are Bought Sold undiel
fixed rule”. DÞch ra tiÕng ViÖt ®ã lµ mét thÞ tr−êng cã tæ chøc lµ n¬i chøng kho¸n
®−îc mua b¸n tu©n theo nh÷ng qui t¾c ®· Ên ®Þnh. §Þnh nghÜa nµy ®· ®−a ra mét
®Þnh nghÜa nªu lªn ®−îc c¸c lo¹i chøng kho¸n (Securities) ®ã lµ cæ phiÕu (Share) vµ
tr¸i phiÕu (Bond). Chøng kho¸n thùc ra lµ tõ ghÐp cña hai tõ ®ång nghÜa. Chøng vµ
kho¸n ®Òu cã nghÜa lµ b»ng cø (Evidence). Trong tiÕng Anh ng−êi ta dïng tõ
Secueitier cã nghÜa Writen Evidence of Ownership. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cã thÓ
hiÓu mét c¸ch c¨n b¶n “chøng kho¸n” lµ b»ng chøng giÊy tr¾ng mùc ®en vÒ quyÒn
së h÷u.
Cïng víi sù ph¸t triÓn ®æi míi cña thÞ tr−êng vèn, thÞ tr−êng tiÒn tÖ, sù ®a
d¹ng ho¸ trong ®êi sèng kinh tÕ. ThuËt ng÷ thÞ tr−êng chøng kho¸n ®· tho¸t ly ®Þnh
nghÜa ban ®Çu vµ cã thªm nh÷ng néi dung míi.
Dï cã rÊt nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ “TTCK” nh−ng mçi ®Þnh nghÜa chØ cung cÊp
mét kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ mét vÊn ®Ò nµo ®ã. V× vËy sÏ thËt lµ thiÕu sãt khi 0ta
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thị trường vốn nói chung và TTCK nói riêng là 1 thực thể phức tạp và là hình thức phát triển cao của kinh tế đối với nước ta
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement