Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phananhvtc
#752771 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Môi trường du lịch tại chùa Hương - thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
Ph¹m H÷u TuyÕn

Líp Du lÞch 43B
2
ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch trong t−¬ng lai.
2. Môc ®Ých cña ®Ò ¸n
Cho thÊy thùc tr¹ng hÕt søc cÊp b¸ch vÒ vÊn ®Ò m«i tr−êng t¹i ®©y ®ång
thêi ®Ò ra c¸c ph−¬ng h−íng vµ gi¶i ph¸p mang tÝnh kh¶ thi cã thÓ lµm thay
®æi thùc tr¹ng ®ã.
3. §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò ¸n.
§Ò ¸n tËp trung nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¶nh quan t¹i
®©y víi träng t©m lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn m«i tr−êng: « nhiÔm n−íc,
kh«ng khÝ, vÊn ®Ò r¸c th¶i… víi nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o tõ nh÷ng n¨m 90
®Õn nay vµ chñ yÕu mang tÝnh chÊt vÒ mÆt ®Þnh tÝnh.
4. KÕt cÊu cña ®Ò ¸n:
4.1. PhÇn më ®Çu
4.2. Ch−¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ m«i tr−êng trong du lÞch.
4.3. Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng m«i tr−êng t¹i chïa H−¬ng.
4.4. Ch−¬ng 3: C¸c gi¶i ph¸p
4.5. KÕt luËn
4.6. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o vµ môc lôc.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Môi trường du lịch ở đây hiểu theo nghĩa hẹp đó là các vấn đề liên quan đến tài nguyên du lịch, các vấn đề về cảnh quan, không khí, nguồn nước.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement