Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By jimmy14290
#752770 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Gas trên thị trường miền bắc của công ty Petco
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc chuyªn ngµnh
SV: Hoµng V¨n Long - Marketing 39B
2


PhÇn I
HÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c¸c
doanh nghiÖp th−¬ng m¹i

I. Ph©n phèi vµ vai trß cña chÝnh s¸ch ph©n phèi trong ho¹t
®éng Marketing cña doanh nghiÖp.
1. Kh¸i qu¸t chung vÒ kªnh ph©n phèi cña doanh nghiÖp.
Ph©n phèi cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ viÖc ®em hµng ho¸ hay
dÞch vô tõ ng−êi s¶n xuÊt ®Õn tay ng−êi tiªu dïng.
Trong Marketing ph©n phèi ®−îc hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ lµ nh÷ng quyÕt
®Þnh ®−a hµng ho¸ vµo c¸c kªnh ph©n phèi ®Ó tiÕp cËn vµ khai th¸c hîp lý nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr−êng. Tõ ®ã thùc hiÖn viÖc ®−a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt tíi ng−êi tiªu dïng cuèi cïng nh»m ®¹t ®−îc l¬Þ nhuËn tèi ®a.
Nh− vËy, ph©n phèi hµng ho¸ trong Marketing kh«ng ph¶i chØ cã ®Þnh
ra ®−îc ph−¬ng h−íng, môc tiªu vµ tiÒn ®Ò cña l−u th«ng mµ cßn bao gåm c¶ néi dung thay ®æi kh«ng gian, thêi gian, mÆt hµng, sè l−îng hµng ho¸ vµ hÖ thèng c¸c ph−¬ng thøc ®Ó ®−a hµng ho¸ tõ n¬i ng−êi s¶n xuÊt tíi ng−êi tiªu dïng cuèi cïng.
Ph©n phèi trong Marketing gåm c¸c yÕu tè cÊu thµnh c¬ b¶n sau ®©y: - Ng−êi cung øng
(ng−êi s¶n xuÊt), ng−êi tiªu dïng cuèi cïng (kh¸ch
hµng tiªu dïng cuèi cïng): ®©y lµ ®¹i biÓu tËp trung nhÊt cña ng−êi b¸n vµ ng−êi mua. Trªn thÞ tr−êng ng−êi mua lu«n ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. C¸ch c− xö cña ng−êi mua bÞ chi phèi bëi nhiÒu yÕu tè: m«i tr−êng, tæ chøc, quan hÖ c¸ nh©n, qu¶ng c¸o…
- Ng−êi trung gian:
(Ng−êi b¸n bu«n, b¸n lÎ) C¸c trung gian t¹o thÕ
kÐo ®Èy trªn thÞ tr−êng. Søc ®Èy hµng ho¸ lµ tæng hîp nh÷ng cè g¾ng vµ n¨ng lùc cña kh©u khëi ph¸t luång hµng, thuyÕt phôc ®−îc c¸c thµnh viªn kh¸c thùc hiÖn quyÕt ®Þnh mua hµng vµ xóc tiÕn thùc hiÖn hµng ho¸ tiÕp tôc cho tíi ng−êi tiªu dïng cuèi cïng.
- HÖ thèng kho tµng bÕn b·i, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, cöa hµng
… §©y lµ
hÖ thèng vËt chÊt c¬ së kü thuËt cã vai trß trong viÖc dù tr÷ hµng ho¸, b¶o ®¶m qu¸ tr×nh l−u th«ng diÔn ra ®Òu ®Æn, tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh mua hµng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong nền KTTT hiện nay, các công ty đều có xu hướng cung cấp sp của mình qua những người trung gian nhằm mở rộng thị trường và tạo hiệu quả trong việc đảm bảo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement