Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By huynhtrieu55
#752766 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo chuyên đề về thị trường chứng khoán
KILOBOOKS.COM

2
§Æc ®iÓm quan träng ®Çu tiªn cña chøng kho¸n lµ tÝnh sinh lêi
+ TÝnh sinh lêi:
TÝnh sinh lêi thÓ hiÖn ë viÖc ng−êi ph¸t hµnh ra chóng ph¶i tr¶ cho ng−êi
së h÷u chøng kho¸n mét kho¶n lîi tøc trong t−¬ng lai ®Ó nhËn vÒ m×nh quyÒn sö
dông vèn.
TÝnh sinh lêi cña chøng kho¸n lµ ®éng lùc thóc ®Èy ng−êi ®Çu t− mua
chøng kho¸n vµ còng lµ tiÒn ®Ò xuÊt hiÖn chøng kho¸n. Nh−ng nÕu chØ dõng l¹i ë tÝnh sinh lêi th× c¬ héi ®Çu t− còng nh− hiÖu qu¶ ®Çu t− ch−a ®¹t ®−îc.
+ TÝnh thanh kho¶n
TÝnh thanh kho¶n tøc lµ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi ®−îc thµnh tiÒn.
TÝnh thanh
kho¶n t¹o cho ng−êi së h÷u chøng kho¸n chuyÓn ®æi d¹ng tµi s¶n tõ chøng kho¸n sang tiÒn th«ng qua mét giao dÞch t¹i thÞ tr−êng thø cÊp hoÆc th«ng qua nghiÖp vô ng©n hµng. TÝnh thanh kho¶n t¹o ra sù hÊp hÉn ®èi víi ng−êi ®Çu t−, tho¶ m·n nhu cÇu cña hä ®ång thêi còng h¹n chÕ rñi ro lµm gi¶m sót gi¸ trÞ tiÒn tÖ cña chøng kho¸n. Cã thÓ nãi r»ng, kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña mçi chøng kho¸n lµ kh¸c nhau, ®iÒu ®ã
còng cã ý nghÜa trong viÖc x¸c ®Þnh hiÖu suÊt vèn ®Çu t− cña nÒn kinh tÕ, ®ång thêi t¹o ra søc c¹nh tranh cho c¸c chñ thÓ ph¸t hµnh. TÝnh thanh kho¶n cña mét lo¹i chøng
kho¸n phô thuéc vµo uy tÝn cña chñ thÓ ph¸t hµnh, vµo chi phÝ chuyÓn ®æi vµ sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng
+ TÝnh rñi ro
Cuèi cïng, nãi tíi chøng kho¸n, còng ®ång thêi ph¶i nãi tíi tÝnh rñi ro cña
chøng kho¸n, thÓ hiÖn ngay ë b¶n chÊt cña ho¹t ®éng ®Çu t− vèn. Còng nh− bÊt kú ho¹t ®éng ®Çu t−, kinh doanh nµo kh¸c, viÖc kinh doanh chøng kho¸n lµ “®Çu t− mét l−îng tiÒn trong hiÖn t¹i vµ chØ cã thÓ thu håi trong t−¬ng lai”, do vËy c¶ qu·ng thêi gian ®ã còng chÝnh lµ thêi gian chøa ®ùng rñi ro. Møc ®é rñi ro tiÒm tµng ®Õn ®©u cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, nh− thêi gian ®Çu t−, chñ thÓ nhËn vèn cïng c¸c cam kÕt kh¸c chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ¶nh h−ëng tíi ®é rñi ro. Møc ®é rñi ro cña
chøng kho¸n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi tÝnh sinh lêi vµ tÝnh thanh kho¸n cña chøng kho¸n.
2.
Kh¸i niÖm ThÞ tr−êng chøng kho¸n
a) Kh¸i niÖm
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thị trường chứng khoán là 1 hiện tượng lịch sử, xuất hiện cùng với sự phát triển của nền KTTT. cũng như các thị trường khác, TTCK cũng qua những bước phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement