Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Phuc_Truong
#752765 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: chính sách xóa đói giảm cùng kiệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta trong giao đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM


2
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu ................................................................................................................. 5
Ch−¬ng I

Cë së lý luËn vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi vµ vÊn ®Ò nghÌo ®ãi, chÝnh
s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë n−íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay ..............................................................................................................7 I C¬ së lý lu©n vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ...............................................................7 1 C¸c kh¸i niÖm ¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ...................................................7
1.1 Kh¸i niÖm vÒ chÝnh s¸ch .......................................................................................7 1.2 Kh¸i niÖm vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ................................................................7 2 §Æc tr−ng c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch kihn tÕ x· héi.......................................................7 3 Gi¶i ph¸p vµ c«ng cô cña cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi..........................................8 3.1 Gi¶i ph¸p c¶u chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi................................................................8
3.2 Nh÷ng nhãm c«ng cô cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ............................................8 4 Vai trß cña chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi.......................................................................9 II VÊn ®Ò nghÌo ®ãi ....................................................................................................9 1 C¸c quan ®iÓm tiÕp cËn vÊn ®Ò nghÌo ®ãi................................................................9 1.1 Theo c¸ch tiÕp cËn hÑp ..........................................................................................9 1.2 Theo c¸ch tiÕp cËn réng ......................................................................................10
2 C¸c quan ®iÓm ®¸nh gi¸ vÒ møc nghÌo ®ãi hiÖn nay.............................................11 2.1 Quan ®iÓm cña Ng©n hµng thÕ giíi(WB) ............................................................11 2.2 Quan ®iÓm cña tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO)..................................................12 2.3 Quan ®iÓm c¶u tæng côc thèng kª ViÖt Nam ......................................................12 2.4 Quan ®iÓm cña bé lao ®éng th−¬ng binh vµ x· héi.............................................12
2.5 C¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vÒ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò phóc lîi x· héi....................................................................................................................13 2.5.1 Ph−¬ng ph¸p ®−êng cong Lorenz.....................................................................13 2.5.2 Ph−¬ng ph¸p chØ sè nghÌo khã.........................................................................14 III ChÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè n−íc ta
hiÖn nay .....................................................................................................................14 1 Kh¸i niÖm, môc tiªu, ®èi t−îng cña chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ....................14 2 Nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cho ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè ë n−íc ta hiÖn nay .............................................................................................................................15 2.1 Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn, n«ng th«n, thuû lîi, giao th«ng ..................................15 2.1.1 Ch−¬ng tr×nh vÒ thuû lîi, giao th«ng ...............................................................15
2.1.2 Ch−¬ng tr×nh ®Þnh canh ®Þnh c− .......................................................................15 2.1.3 Ch−¬ng tr×nh t− vÊn, dÞch vô, chuyÓn giao khoa häc kü thuËt.........................15 2.2 Ch−¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm ........................................................................15 2.3 Ch−¬ng tr×nh tÝn dông .........................................................................................15 2.4 Ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc, y tÕ víi môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ...........................16
2.4.1 Ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc......................................................................................16 2.4.2 Ch−¬ng tr×nh y tÕ..............................................................................................16 2.5 Ch−¬ng tr×nh quèc gia sè 06/CP .........................................................................17 2.6 Ch−¬ng tr×nh hç trî nh÷ng d©n téc ®Æc biÖt khã kh¨n ........................................17 2.7 Ch−¬ng tr×nh b¶o vÖ m«i tr−êng .........................................................................17
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Nghiên cứu chính sách xóa đói giảm nghèo và tác động của chính sách đo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về thực trạng nghèo đói ở vùn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement