Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lovely_yoyo
#752759 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp cho cơ cấu đầu tư và tác động của nó với chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Nhãm 7 - Kinh tÕ ®Çu t−

2-- Nguån vèn tõ khu vùc t− nh©n+ PhÇn tiÕt kiÖm cña d©n c−+ PhÇn tÝch lòy cña c¸c doanh nghiÖp d©n doanh

-- ThÞ tr−êng vèn
Nguån vèn n−íc ngoµi bao gåm:
-- Tµi trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODF)+ ViÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA)+ C¸c h×nh thøc tµi trî ph¸t triÓn kh¸c

-- Nguån tÝn dông tõ c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i

-- §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi

-- Nguån huy ®éng qua thÞ tr−êng vèn quèc tÕ
Trong ®ã nguån chi cña Nhµ n−íc cho ®Çu t− cã mét vai trß quan träng
trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña mçi quèc gia. Nguån vèn nµy ®−îc sö dông cho c¸c dù ¸n kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ-x· héi, quèc phßng, an ninh, hç trî cho c¸c dù ¸n cña doanh nghiÖp ®Çu t− vµo lÜnh vùc cÇn sù tham gia cña nhµ n−íc, chi cho c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng, l·nh thæ, quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ vµ n«ng th«n.
Cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi vµ më cöa, tÝn dông ®Çu t− ph¸t triÓn cña
nhµ n−íc ngµy cµng cã t¸c dông tÝch cùc trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h−íng c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa, thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr−ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn x· héi vµ cã vÞ trÝ quan träng trong chÝnh s¸ch ®Çu t− cña ChÝnh phñ.
C¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc- thµnh phÇn gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn
kinh tÕ- vÉn n¾m gi÷ mét khèi l−îng vèn rÊt lín. Thùc hiÖn chñ tr−¬ng tiÕp tôc ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n−íc, hiÖu qu¶ ho¹t ®äng cña khu vùc kinh tÕ nµy ngµy cµng ®−îc kh¼ng ®Þnh, tÝch lòy cña doanh nghiÖp nhµ n−íc ngµy cµng gia t¨ng vµ ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo tæng quy m« vèn ®Çu t− cña toµn x· héi.
Nh×n tæng quan th× nguån vèn tiÒm n¨ng trong d©n c− kh«ng ph¶i lµ
nhá. Nã bao gåm phÇn tiÕt kiÖm cña d©n c−, phÇn tÝch lòy cña c¸c doanh nghiÖp d©n doanh, c¸c hîp t¸c x·. Theo ®¸nh gi¸, khu vùc kinh tÕ ngoµi nhµ n−íc vÉn së h÷u mét l−îng vèn tiÒm n¨ng rÊt lín mµ ch−a ®−îc huy ®éng triÖt ®Ó, tån t¹i d−íi d¹ng vµng, ngo¹i tÖ, tiÒn mÆt. . . do nguån thu nhËp gia t¨ng, do thãi quen tÝch lòy. . ..
ThÞ tr−êng vèn lµ kªnh bæ sung c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n cho c¸c
chñ ®Çu t−. Nã nh− mét trung t©m thu gom mäi nguån vèn tiÕt kiÖm cña cña tõng hé nguån vèn nhµn rçi cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc tµi chÝnh chÝnh phñ trung −¬ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng t¹o thµnh mét nguån vèn khæng lå cho nÒn kinh tÕ. ThÞ tr−êng vèn cã ý nghÜa quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n−íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
Ngoµi nguån vèn trong n−íc, cßn tån t¹i nguån vèn n−íc ngoµi, ®−îc
hiÓu lµ dßng l−u chuyÓn vèn quèc tÕ. Dßng vèn nµy diÔn ra d−íi nhiÒu h×nh
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Cơ cấu đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn. nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn.. quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement