Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By li0_isee
#752753 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Quy trình kiểm toán doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
S/v thùc hiÖn Hå thÞ Nguyªn – Líp KiÓm to¸n 43A
2
Phần I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU.

I.

Đặc điểm khoản mục doanh thu với vấn đề kiểm toán.
1.
Khái niệm, nội dung của doanh thu
.
1.1
Khái ni
ệm doanh thu
Theo chuNn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” trong hệ thống
chuNn mực kế toán Việt Nam: “ Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh
nghi
ệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh
thông th
ường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu
”.
Doanh thu của các doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán hàng, doanh thu
cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động bất thường.
Doanh thu bán hàng và cung c
ấp dịch vụ
là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ
thu được từ các giao dịch như bán hàng hoá…bao gồm cả các khoản phụ thu và phí
thu thêm ngoài giá bán (nếu có).
Doanh thu còn bao gồm các khoản trợ giá, phụ thu theo quy định của nhà
nước đối với một số hàng hoá dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ được nhà nước cho phép
và giá trị của các sản phNm hàng hoá đem biếu, tặng hoặc tiêu dùng trong nội bộ
doanh nghiệp.
Doanh thu n
ội bộ
là số tiền thu được do bán hàng hoá, sản phNm cung cấp
dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty hay tổng
công ty.
Doanh thu ho
ạt động tài chính
là các khoản thu bao gồm:
-

Tiền lãi: Lãi cho vay; lãi tiền gửi; lãi bán hàng trả chậm; trả góp; lãi
đầ
u tư trái phiếu….
-

Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản ( bằng
sáng chế, nhãn mác thương mại… )
-

cổ tức, lợi nhuận được chia..
-

Thu nhập về hoạt động đầu tu mua bán chứng khoán.
-

Thu nhập chuyển nhượng, cho thuê cơ sở hạ tầng.
-

Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
trong các thông tin tài chính, thông tin về doanh thu đặc biệt được quan tâm bởi doanh thu là 1 trong những điểm trọng yếu trên báo cáo kết quả kinh doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement