Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhok_xu_iu_anh
#752748 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ
KILOBOOKS.COM

2
Më ®Çu
Trong 10 n¨m thùc hiÖn chiÕn l−îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ- x· héi 1991-2010, n«ng nghiÖp n−íc ta cã nh÷ng ®ãng gãp quan träng vµo nh÷ng th¾ng lîi chung cña sù nghiÖp ®æi míi, lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn cña nh÷ng n¨m tiÕp theo, trong ®ã ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng thµnh tùu næi bËt vÒ xuÊt khÈu thuû s¶n. Víi ph−¬ng ch©m xuÊt khÈu ®Ó t¨ng tr−ëng kinh tÕ, 10 n¨m qua xuÊt khÈu thuû s¶n n−íc ta ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, cho ®Õn nay c¸c mÆt hµng thuû s¶n xuÊt khÈu cã tèc ®é t¨ng tr−ëng, còng nh− tû träng kh¸ cao trong c¬ cÊu xuÊt khÈu cña ViÖt nam , kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n chiÕm kho¶ng 18% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n−íc vµ lµ mét trong nh÷ng nguån thu ngo¹i tÖ chñ yÕu cña n−íc ta. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ n−íc ta cßn ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña q0u¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng ho¸ c«ng nghiÖp cßn thÊp th× viÖc kh«ng ngõng t¨ng nhanh gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng ho¸ thuû s¶n cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ víi hiÖn t¹i mµ cho c¶ t−¬ng lai. Hµng thuû s¶n ViÖt nam hiÖn ®· cã mÆt trªn 60 quèc gia vµ Mü lµ mét trong nh÷ng b¹n hµng lín nhÊt cña ViÖt nam trong lÜnh vùc nµy. Mü lµ mét quèc gia nhËp khÈu lín thø hai trªn thÕ giíi víi gi¸ trÞ nhËp 10 tû USD b×nh qu©n mçi n¨m. Do ®ã, Mü lµ mét thÞ tr−êng lu«n s«i ®éng vµ hÊp dÉn c¶ vÒ nhu cÇu, sè l−îng, chñng lo¹i, chÊt l−îng vµ gi¸ c¶ thu hót trªn 130 n−íc xuÊt khÈu. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ tr−êng Mü trong nh÷ng n¨m qua, ViÖt nam ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ, tuy nhiªn thùc tr¹ng cña ngµnh thuû s¶n xuÊt khÈu sang Mü vÉn ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc. Gi¶i ph¸p nµo ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ tr−êng Mü trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét c©u hái lín vµ hãc bóa ®èi víi ngµnh thuû s¶n ViÖt nam . §Ò ¸n nµy nh»m cung cÊp mét sè th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu thuû s¶n cña n−íc ta vµ c¸c ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ tr−êng Mü . Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm: PhÇn 1: VÞ trÝ cña ngµnh thuû s¶n trong chiÕn l−îc h−íng vÒ xuÊt khÈu . PhÇn 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt nam vµo thÞ tr−êng Mü trong thêi gian qua.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Với phương châm XK để tăng trưởng kinh tế, 10 năm qua XK thủy sản nước ta đã có những chuyển biến tích cực, cho đến nay các mặt hàng thủy sản XK có tốc độ tăng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement