Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zikky4_love_you
#752745 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các DNVVN ở Việt Nam trong quá trình hội nhập
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
SV: Ph¹m ThÞ BÝch Ngäc

Líp QLKT 42A
2

Ch−¬ng I :
c¬ së lý luËn vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh
nghiÖp võa vµ nhá
I. Héi nhËp thÞ tr−êng thÕ giíi:

1. Sù cÇn thiÕt cña héi nhËp:
1.1. Kh¸i niÖm héi nhËp:
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ sù g¾n kÕt nÒn kinh tÕ cña mét n−íc vµo
c¸c tæ chøc quèc tÕ khu vùc vµ toµn cÇu, trong ®ã c¸c thµnh viªn quan hÖ víi nhau theo nh÷ng quy ®Þnh chung.
1.2. Xu thÕ thÕ giíi:
Ngay tõ nh÷ng n¨m cuèi cña thÕ kû XX, sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh
tÕ thÕ giíi ®· chÞu sù t¸c ®éng s©u s¾c cña mét lo¹t nh÷ng xu thÕ míi. §ã lµ xu thÕ ph¸t triÓn c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ, quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ ®êi sèng kinh tÕ thÕ giíi vµ xu thÕ chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i gióp cho lùc l−îng s¶n xuÊt ®−îc quèc tÕ ho¸ cao ®é. Th−¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ngµy cµng gi÷ mét vai trß quan träng trong viÖc t¨ng tr−ëng kinh tÕ thÕ giíi. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng ho¸ cña thÕ giíi ®·
t¨ng tõ 50 tû USD trong ®Çu nh÷ng n¨m 50 lªn h¬n 5500 tû USD n¨m 1999; tèc ®é t¨ng tr−ëng mËu dÞch thÕ giíi t¨ng b×nh qu©n tõ 1,2 ®Õn 1,5 lÇn so víi tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ. §Çu t− ®ang trë thµnh trôc ®ì cho sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña thÕ giíi víi tû lÖ t¨ng tr−ëng ®Çu t− b×nh qu©n hµng n¨m cao h¬n tû lÖ t¨ng tr−ëng cña h¶ng th−¬ng m¹i.
C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ngµy cµng ®−îc n©ng cao, ¶nh h−ëng to
lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi; tÇm ho¹t ®éng míi cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®· thóc ®Èy quèc tÕ hãa s¶n xuÊt, quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ph¸t triÓn nhanh chãng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Cơ sở lý luận về khả năng cạnh tranh của DNVVN. chương 2. Thực trạng khả năng cạnh tranh. chương 3. Giải pháp nâng cao cạnh tranh của các DNVVN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement