Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Janneth
#752742 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và giải pháp để huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nước ngoài
KILOBOOKS.COM


- -
1
Lêi cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ph¹m thµnh ®· tËn
t×nh h−íng dÉn t«i cïng th− viÖn tr−êng §HKQD vµ c¶m ¬n ®ång nghiÖp trong viÖc gióp t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

PhÇn a. phÇn më ®Çu
I
.
ý nghÜa cña ®Ò tµI
HiÖn nay, trªn thÕ giíi, nhiÒu quèc gia, nhiÒu tæ chøc tµI chÝnh quèc tÕ
vµ nhiÒu c«ng ty ®ang n¨m l−îng vèn dù tr÷ khæng lå cã nhu cÇu ®Çu t− ra n−íc ngoµI. §©y lµ ®IÒu kiÖn thuËn lîi ®èi víi c¸c n−íc ®ang thiÕu vèn, cã nhu cÇu ®Çu t− lín. V× vËy nhu cÇu thu hót vèn ®Çu t− vµ sö dông nguån vèn dã lµ mét vÇn ®Ò cÊp thiÕt, quan träng ®èi v¬ÝnhiÒu n−íc trªn thÕ giíi dÆc biÖt lµ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã viÖt nam.
§èi víi n−íc ta thùc hiªn môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ –x·
héi, thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµI (FDI) lµ mét vÊn ®Ò tÊtyÕu kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®èi víi ViÖt Nam trong bèi c¶nh hiÖn nay, giai ®o¹n mµ chóng ta thùc hiÖn chiÕn l−îc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt n−íc.
Trong ®IÒu kiÖn hiÖn nay cña ®Êt n−íc, nh×n nhËn mét c¸ch tæng thÓ
th× n−íc ta ®ang cßn lµ mét n−íc nghÌo so víi b¹n bÌ trong khu vùc, ®Æc biÖt trong khu vùc §«ng Nam ¸, mÆc dï chóng ta ®· cã nh÷ng tiÕn bé v−ît bËc so víi tr−íc ®©y, ®· cã nh÷ng ®−êng lèi, chÝnh s¸ch ®æi míi nh÷ng mµ c¸I mµ chóng ta mong muèn th× ch−a ®¹t ®−îc. V× vËy ®Ó ®Êt n−íc ngµy mét h−ng thÞnh phån vinh th× chóng ta ph¶I cã nh÷ng b−íc ®I thËt ®óng ®¾n, cã sù thèng nhÊt tõ trung −¬ng ®Õn c¬ së nh»m t¹o nªn søc m¹nh chung ph¸t huy tèi ®a nguån lùctong n−íc còng nh− n−íc ngoµI. ChÝnh v× vËy nghiªn cøu nh÷ng lÜnh vùc cã liªn quan®Õn vÊn ®Ò ®Êt n−íc ®ang lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña toµn x· héi. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ã kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn c¸I t¸c ®éng trùc tiÕp lªn toµn x· héi ®ã lµ vÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t− n−íc ngoµI lµ mét néi dung quan träng. Nã liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, chÝnh trÞ cña ®Êt n−íc, t¸c ®éng trùc tiÕp lªn c¸c mÆt ®êi sèng cña x· héi. Do vËy nghiªn cøu, më réng tÇm hiÓu biÕt vÒ nã lµ vÊn ®Ò cÇn thiÕt.
N−íc ta ®ang trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹I ho¸, chuyÓn ®æi
c¬ cÊu kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh nghÒ trªn mäi lÜnh vùc, nhê sù ®æi míi ®ã mµ chóng ta thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng, kh«ng nh÷ng v−ît
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động trên thị trường quốc tế, tốc độ toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại diễn ra nhanh chóng, nhiều quốc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement