Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Doogan
#752741 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sự phát triển của kế toán trên thế giới và Việt nam. Các vấn đề đặt ra đối với kế toán Việt Nam trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế
KILOBOOKS.COM

2
ë x· héi Rome cæ ®¹i cã mét tôc lÖ lµ nh÷ng ng−êi chñ gia ®×nh ghi chÐp l¹i
c¸c kho¶n thu chi th−êng nhËt cña gia ®×nh vµo quyÓn sæ nhËt ký. ViÖc qu¶n l y chi tiªu
gia ®×nh nh− vËy rÊt quan träng v× ë Rome ng−êi d©n ph¶i ®Þnh kú t−êng tr×nh vÒ tµi s¶n vµ c«ng nî, ®Ó theo ®ã Nhµ n−íc tÝnh thuÕ vµ thËm chÝ x¸c ®Þnh quyÒn c«ng d©n.
Ng−êi La m· ®· x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m, víi nç lùc tæng hîp
ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh, h¹n chÕ chi tiªu nh»m ®¹t ®−îc kho¶n ng©n s¸ch dù tÝnh vµ ®¸nh thuÕ ng−êi d©n.
KÕ to¸n Thêi Trung cæ


Hµng ngh×n n¨m sau sù sôp cña §Õ quèc La m· vµ tr−íc khi tu sÜ Luca Pacioli
xuÊt b¶n “Summa” ®−îc xem lµ thêi kú ng−ng trÖ cña kÕ to¸n, vµ th−êng kh«ng ®−îc
nh¾c ®Õn trong lÞch sö kÕ to¸n. Tuy nhiªn, theo sö gia Michael Chatfield, kÕ to¸n thêi
Trung cæ ®· ®Æt nÒn t¶ng cho nh÷ng häc thuyÕt cña chñ nghÜa b¶o thñ, vµ ®· t¹o tiÒn ®Ò
cho sù ph¸t triÓn thÇn tèc cña kÕ to¸n thêi Phôc h−ng.
B¶n ghi chÐp kÕ to¸n cßn tån t¹i l©u nhÊt cho ®Õn nay b»ng tiÕng Anh lµ “Pipe
Roll”, hoÆc "Great Roll of the Exchequer” ghi chÐp sè tiÒn thuª m−ín, tiÒn ph¹t vµ tiÒn
thuÕ hµng n¨m cña hoµng téc Anh tõ n¨m 1130 ®Õn 1830.
“Pipe Roll” lµ b¶n ghi chÐp trªn giÊy da cuèi cïng vÒ mét hÖ thèng "proffer" sö
dông mét vËt ®èi chiÕu “tally stick” lµm b»ng gç nh− mét c¬ së cña viÖc ghi sæ kÕ
to¸n. Hai lÇn mçi n¨m, vµo LÔ phôc sinh vµ Ngµy lÔ th¸nh Mi-sen (29/9), c¸c l·nh
chóa ®−îc gäi ®Õn kho b¹c quèc gia t¹i Westminster. ë LÔ phôc sinh, mçi l·nh chóa ph¶i nép mét nöa trong tæng møc ®Þnh gi¸ tµi s¶n hµng n¨m ng−êi ®ã së h÷u. Sau khi
nhËn ®−îc c¸c kho¶n ®ãng gãp nµy, viªn thñ quü sÏ c¾t “tally stick” ®−îc chuÈn bÞ
tr−íc coi nh− mét ghi nhËn cña giao dÞch ®ã.
§−îc sö dông thËm chÝ tr−íc khi b¶n th¶o Pipe Roll ra ®êi, “tally stick”lµ mét
thanh gç hÑp, dµi chÝn inch, ®−îc c¾t víi nh÷ng víi c¸c kÝch cì kh¸c nhau t−¬ng øng
cho sè tiÒn nhËn ®−îc. Mét mÈu c¾t kÝch cì mét bµn tay ng−êi cã ®Þnh gi¸ 1000 b¶ng,
mÈu c¾t réng b»ng mét ngãn tay c¸i trÞ gi¸ 100 b¶ng; mÈu c¾t dµy b»ng mét " h¹t ng« hoÆc lóa m¹ch chÝn " trÞ gi¸ 1 b¶ng; vµ mét shilling, chØ lµ mét vÕt khÝa.
N−íc
ý thêi kú Phôc h−ng : sù ra ®êi cña kÕ to¸n kÐp

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1: Lịch sử kế toán. Kế toán thời kỳ cổ đại. Trong một quy ước Hammurabi ban bố trong triều đại đầu tiên của Babylonia (2285-2242 B.C) có quy định rằng việc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement