Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Gia_Khoa
#752739 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Khả năng xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Mỹ
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc


2Lêi nãi ®Çu

§¹i héi §¶ng VI ®· më ra mét b−íc ph¸t triÓn míi cho nÒn kinh
tÕ n−íc ta. Víi qu¸ tr×nh ®æi míi kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ th× ho¹t ®éng kinh doanh Quèc tÕ còng ngµy cµng ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. Ngµy nay, d−íi sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ sù t¸c ®éng ngµy cµng t¨ng cña xu h−íng khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸, kinh doanh quèc tÕ ph¸t triÓn lµ mét tÊt yÕu. Khi ®Ò cÊp tíi kinh doanh quèc tÕ chóng ta kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi lÜnh vùc xuÊt khÈu bëi v× nã
lµ h×nh thøc kinh doanh c¬ b¶n nhÊt vµ lµ mét trong nh÷ng nguån thu ngo¹i tÖ chñ yÕu cña quèc gia, xuÊt khÈu cña c«ng nghiÖp nh÷ng n¨m
gÇn ®©y ®· cã nhiÒu thµnh tùu to lín mµ mét trong nh÷ng mÆt hµng cã phÇn ®ãng gãp kh«ng nhá trong thµnh tùu ®ã chÝnh lµ mÆt hµng dÖt may.
Trong nh÷ng n¨m tr−íc ®©y xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam sang 1
sè thÞ tr−êng truyÒn thèng nh− c¸c n−íc §«ng ¢u, Liªn X« cò ®· cã
nh÷ng thµnh tùu to lín. Ngµy nay nh÷ng thÞ tr−êng nµy ®· bÞ thu hÑp ®¸ng kÓ nh−ng xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam l¹i ®ang ®øng tr−íc nh÷ng thÞ tr−êng tiÒm n¨ng míi mµ mét trong nh÷ng thÞ tr−êng ®ã lµ Mü.
Cïng víi sù ph¸t triÓn tèt ®Ñp trong quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt –
Mü ch¾c ch¾n xuÊt khÈu dÖt may cña ViÖt Nam sang Mü sÏ nhiÒu triÓn väng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý luËn trªn vµ b»ng vèn kiÕn thøc ®· häc em
quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi cña ®Ò ¸n m«n häc lµ:
Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu dÖt may ViÖt Nam sang thÞ tr−êng Mü-.
§Ò ¸n ®−îc chia thµnh 3 phÇn chÝnh nh− sau:
Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ xk vµ ®«i nÐt xuÊt khÈu hµng ViÖt Nam sang Mü.
Ch−¬ng II: TriÓn väng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam sang Mü.
Ch−¬ng III :Nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy vµ th¸o gì khã kh¨n cho
doanh nghiÖp khi xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Mü.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu và đôi nét xuất khẩu hàng Việt nam sang Mỹ. Chương II: Triển vọng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Mỹ. Ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement