Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Edan
#752738 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiến trình thiết lập một chương trình quảng cáo có hiệu quả, ứng dụng cho bột giặt omo
KILOBOOKS.COM
I. mét sè vÊn ®Ò lý luËn liªn quan ®Õn viÖc thiÕt lËp mét
ch−¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cã hiÖu qu¶.
1. Kh¸i niÖm qu¶ng c¸o:
Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o ®−îc ®−a ra. Sau ®©y lµ mét sè kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ vµ thÕ giíi:
+HiÖp héi marketing Mü (AMA).
Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø lo¹i h×ng nµo cña sù hiÖn diÖn kh«ng trùc tiÕp cña hµng ho¸,dÞch vô hay t− t−ëng hµnh ®éng mµ ng−êi ta ph¶i tr¶ tiÒn ®Ó nhËn biÕt ng−êi
qu¶ng c¸o. +HiÖp héi kinh tÕ CANADA vµ USTRAYLIA.
Qu¶ng c¸o lµ sù truyÒn ®¹t phi c¸ nh©ncã tÝnh thuyÕt phôc xui khiÕn,quyÕn ròvÒ c¸c s¶n phÈm,ý t−ëng ®−îc ®−a ra bëi c¸c nhµ b¶o trî th«ng qua ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng.
+LuËt th−¬ng m¹i viÖt nam.
Qu¶ng c¸o th−¬ng m¹i lµ hµnh vi th−¬ng m¹i cña th−¬ng nh©n nh»m giíi thiÖu hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó xóc tiÕn th−¬ng m¹i.
2. Vai trß vµ chøc n¨ng cña qu¶ng c¸o.
Qu¶ng c¸o lµ mét ph−¬ng ph¸p truyÒn tin tõ ng−êi qu¶ng c¸o qua ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Õn nhiÒu ng−êi. (qu¶ng c¸o theo gèc la tinh lµ advertere,cã nghÜa lµ" H−íng ý nghÜ vÒ"). Qu¶ng c¸o cã mét sè vai trß nh− : Nã ®−îc dù tÝnh ®Ó h−íng mét ng−êi vµo mua mét s¶n phÈm,®Ó hç trî cho mét môc tiªu ho¨c thËm chÝ ®Ó khuyÕn khÝch viÖc tiªu dïng Ýt ®i,cã thÓ dïng qu¶ng c¸o ®Ó chän
mét øng cö viªn ,®Ó t¨ng kho¶n tiÒn thu cho mét c«ng viÖc tõ thiÖn. . . . Nh−ng qu¶ng c¸o nãi chung lµ dïng vµo viÖc Marketing cho s¶n phÈm vµ dÞch vô. T uy nhiªn kh«ng tÝnh ®Õn môc tiªu riªng cña biÖt cña nã th× toµn bé ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cã hai m¹ch phæ biÕn lµ:Mét nÒn t¶ng Marketing vµ mét sù truyÒn th«ng mang tÝnh thuyÕt phôc. Marketing cã bèn yÕu tè c¬ b¶n lµ:S¶n ph¶m ,Gi¸,Ph©n phèi vµ TruyÒn th«ng. Qu¶ng cã liªn quan rÊt chÆt chÏ vµ kh«ng thÓ thiÕu trong Marketing hçn hîp.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
I. Một số vấn đề lý luận liên quan đến việc thiết lập một chương trình quảng cáo hiệu quả. 1. Khái niệm quảng cáo. Có rất nhiều khái niệm quảng cáo được đưa ra.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement