Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hong_hai
#752737 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM


2


PhÇn I
mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung

I. mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ®Çu t− ph¸t triÓn
1. Kh¸i niÖm ®Çu t− vµ ®Çu t− ph¸
1. Kh¸i niÖm ®Çu t− vµ ®Çu t− ph¸
1. Kh¸i niÖm ®Çu t− vµ ®Çu t− ph¸
1. Kh¸i niÖm ®Çu t− vµ ®Çu t− ph¸t triÓn
t triÓn
t triÓn
t triÓn
Cïng víi xu h−íng ph¸t triÓn chung cña x· héi, ho¹t ®éng ®Çu t− trë thµnh
mét nh©n tè kh«ng thÓ thiÕu cho s¶n xuÊt, cho viÖc gia t¨ng nguån lùc cho nÒn kinh tÕ. NhiÒu nhµ kinh tÕ häc ®· d−a ra nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau khi nh×n nhËn vÊn ®Ò ®Çu t−; nh−ng tr−íc hÕt ®Çu t− ®−îc hiÓu lµ sù hy sinh c¸c nguån lùc ë hiÖn t¹i ®Ó tiÕm hµnh c¸c ho¹t ®éng nµo ®ã nh»m thu vÒ c¸c kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh trong t−¬ng lai lín h¬n c¸c nguån lùc ®· bá ra ®Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ ®ã.
Nguån lùc ®ã cã thÓ lµ tiÒn, tµi nguyªn thiªn nhiªn, søc lao ®éng, trÝ tuÖ.
Nh÷ng kÕt qu¶ ®ã cã thÓ lµ sù t¨ng thªm c¸c tµi s¶n tµi chÝnh (tiÒn vèn), tµi s¶n vËt chÊt, tµi s¶n trÝ tuÖ…
Ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp t¸i s¶n xuÊt c¸c c¬ së vËt chÊt kü thuËt gäi lµ ®Çu
t− ph¸t triÓn. §ã lµ mét qu¸ tr×nh cã thêi gian kÐo dµi trong nhiÒu n¨m víi sè l−îng c¸c nguån lùc ®−îc huy ®éng cho tõng c«ng cuéc ®Çu t− kh¸ lín. §èi víi tõng c¸ nh©n, ®¬n vÞ ®Çu t− lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù ra ®êi, tån t¹i vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn mäi hoËt ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. §èi víi nÒn kinh tÕ, ®Çu t− lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt x· héi, lµ ch×a kho¸ cña sù t¨ng tr−ëng.
2. Vai trß cña ®Çu t− ph¸t triÓn
2. Vai trß cña ®Çu t− ph¸t triÓn
2. Vai trß cña ®Çu t− ph¸t triÓn
2. Vai trß cña ®Çu t− ph¸t triÓn
Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng ®Çu t−
kh«ng ngõng ®−îc më réng vµ chiÕm vÞ trÝ ngµy cµng quan träng trong c¸c quan hÖ kinh tÕ. Vai trß cña ®Çu t− ph¸t triÓn ®−îc thÓ hiÖn ë mét sè mÆt chñ yÕu sau ®©y:
2.1 §Çu t− t¸c ®éng ®Õn tæng cung, tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ, tõ ®ã t¸c
2.1 §Çu t− t¸c ®éng ®Õn tæng cung, tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ, tõ ®ã t¸c
2.1 §Çu t− t¸c ®éng ®Õn tæng cung, tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ, tõ ®ã t¸c
2.1 §Çu t− t¸c ®éng ®Õn tæng cung, tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ, tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« cña nÒn k
®éng ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« cña nÒn k
®éng ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« cña nÒn k
®éng ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ vÜ m« cña nÒn kinh tÕ
inh tÕ
inh tÕ
inh tÕ
VÒ mÆt cÇu: ®Çu t− lµ yÕu tè chiÕm tû träng lín trong tæng cÇu cña toµn bé
nÒn kinh tÕ. Theo sè liÖu cña Ng©n hµng thÕ giíi, ®Çu t− chiÕm tõ 24% ®Õn 28% trong c¬ cÊu tæng cÇu cña tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi. §èi víi tæng cÇu t¸c ®éng cña ®Çu t− lµ ng¾n h¹n. Khi tæng cung ch−a kÞp thay ®æi, sù t¨ng lªn cña ®Çu t− lµm cho tæng cÇu t¨ng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư phát triển. 1. Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển. Cùng với xu hướng phát triển chung của xã hội, hoạt động đầu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement