Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By y3u_la_kj_ji
#752736 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh Khách sạn và Du lịch và các biện pháp tiết kiệm chi phí các doanh nghiêp KS và DL ở nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM
TiÓu luËn
Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang


Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch
2
PhÇn 1
c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn
chÝ phÝ kinh doanh KS – DL
1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh KS – DL:
1.1.1. Kh¸i niÖm:
- Kh¸i niÖm chung:
chi phÝ lµ gi¸ trÞ cña nh÷ng g× ph¶i tõ bá ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc
hoÆc cã ®−îc mét thø g× ®ã th«ng qua s¶n xuÊt, trao ®æi vµ c¸c ho¹t ®éng cña con ng−êi. - Kh¸i niÖm riªng:
chi phÝ kinh doanh KS – DL lµ gi¸ trÞ toµn bé nh÷ng hao
phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt (gåm lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸) ®Ó thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm KS – DL.
Chi phÝ trong kinh doanh KS – DL ®Òu ®−îc biÓu hiÖn ra b»ng tiÒn, kho¶n
chi phÝ ®−îc biÓu hiÖn ra b»ng tiÒn nh−: chi phÝ tiÒn l−¬ng, ®iÖn, n−íc, vËn chuyÓn…. Cã nh÷ng hao phÝ vÒ hiÖn vËt ®−îc quy ra tiÒn nh−: hao phÝ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, vËt rÎ tiÒn mau háng, nhiªn liÖu, hao hôt nguyªn liÖu, hµng ho¸…. 1.1.2. §Æc ®iÓm chi phÝ kinh doanh KS – DL:
♦ Chi phÝ kinh doanh KS – DL lu«n lu«n ®−îc biÓu hiÖn d−íi h×nh th¸i tiÒn tÖ: - Dïng tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn cho chi phÝ v× trong kinh doanh ®ßi hái nhiÒu chi phÝ kh¸c nhau nªn cÇn ph¶i thèng nhÊt mét ®¹i l−îng ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc toµn bé chi phÝ, c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh¸c nhau….
-
Chi phÝ kinh doanh KS – DL biÓu hiÖn d−íi nhiÒu h×nh thøc, trong ®ã:
+ BiÓu hiÖn trùc tiÕp lµ chi phÝ hiÖn vËt lµ sù hao mßn cña c¸c tµi s¶n cè
®Þnh, c«ng cô lao ®éng, nhiªn liÖu, hao hôt b»ng hiÖn vËt ®ã còng ®−îc chuyªn thµnh tiÒn.
+ BiÓu hiÖn trùc tiÕp b»ng tiÒn ®ã lµ tiÒn l−¬ng, tiÒn tr¶ cho c¸c c«ng dÞch
vô nh− vËn chuyÓn, ®iÖn tho¹i….
♦ Chi phÝ kinh doanh KS – DL ®a d¹ng thÓ hiÖn ë nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau,
møc ®é chi phÝ kh¸c nhau vµ c¸c chi phÝ nµy còng mang c¸c tÝnh chÊt kh¸c nhau:
-
TÝnh chÊt chi phÝ s¶n xuÊt: lµ chi phÝ t¹o ra s¶n phÈm vµ gi¸ trÞ míi hay gi¸ trÞ
gia t¨ng cña s¶n phÈm.
-
TÝnh chÊt chi phÝ l−u th«ng: liªn quan ®Õn viÖc lam thay ®æi h×nh th¸i cña s¶n
phÈm hµng thµnh tiÒn hoÆc tiÒn thµnh hµng.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh KS và DL. 1.1.1. Khái niệm . - Khái niệm chung: Chi phí là giá trị của những gì phải từ bỏ để có thể đạt đư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement