Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Amblaoibh
#752718 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
Hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS. PTS §ç Hoµng
Toµn- gi¶ng viªn tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi ®· tËn t×nh h−íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Do tr×nh ®é cã h¹n cña ng−êi viÕt nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt cÇn bæ sung, em rÊt mong nhËn ®−îc sù xem xÐt, ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi nghiªn cøu cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.Hµ Néi, ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Tổng quan về nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Vai trò của ODA đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chương II: Thực trạng tình hình tiếp nhận
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement