Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Carver
#752716 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vấn đề xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Mỹ. Thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM
khã kh¨n. §Ó gãp phÇn gióp ngµnh thuû s¶n ngµy cµng ph¸t triÓn v−¬n xa ra
c¸c n−íc trªn thÕ giíi vµ th¸o gì nh÷ng khã kh¨n nµy: §Ò tµi “VÊn ®Ò xuÊt
khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo Mü –thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” ®· ®−îc
lùa chän lµm ®Ò tµi nghiªn cøu.

Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng
thuû s¶n cña ViÖt Nam vµo thÞ tr−êng Mü.

Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ: Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng
thuû s¶n cña ViÖt Nam.
• KÕt cÊu cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I: ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
PhÇn II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam vµ Mü.
PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt
Nam vµo Mü.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi
nghiªn cøu nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nhøng thiÕu sãt. V× vËy em mong nhËn
®−îc sù chØ b¶o gãp ý cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt
h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ®· nhiÖt t×nh h−íng dÉn em ®Ó
em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.Hµ Néi, th¸ng 9 n¨m 2003.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của hoạt động xuất khẩu. Phần II: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam và Mỹ. Phần III: Một số biện pháp đẩy mạnh xuấ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement