Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kimbdoan
#752715 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng trang Web quản lý số điện thoại cho công ty Bưu điện
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n M«n häc
Sinh Viªn : TrÇn Trung ThuËn
PhÇn 1:TÇm quan träng cña th«ng tin trong hÖ thèng c¸c
doanh nghiÖp

Trong nh÷ng nh−ng 80 chóng ta ®· ®−îc chøng kiÕn sù ph¸t triÓn v« cïng to lín cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ tÇm quan träng cña nã trong c¸c tæ chøc x· héi còng nh− trong lÜnh vùuc kinh tÕ theo sè liÖu míi nhÊt cña mét t¹p chÝ tin häc cña n−íc Mü ®· cho chóng ta thÊy r»ng mçi ngµy giíi kinh doanh n−íc Mü s¶n sinh ra kho¶ng gÇn 700 triÖu trang d÷ liÖu vÒ tin häc, 235 triÖu tê ph« t« copy vµ gÇn 78 triÖu th− tÝn. Hä cßn cho biÕt r»ng hµng n¨m l−îng th«ng tin nµy sÏ t¨ng kho¶ng 25%. Trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng nh÷ng ë ph−¬ng t©y mµ ngay c¶ ë ph−¬ng ®«ng chóng ta ph¶i c«ng nhËn mét thùc tÕ r»ng sè l−îng nh©n viªn thu thËp vµ xö lý th«ng tin ngµy cµng t¨ng so víi bÊt kú mét ngµnh nµo kh¸c mçi n¨m −íc tÝnh cã kho¶ng hµng triÖu m¸y tÝnh ra ®êi. C¸c hÖ thèng m¸y tÝnh nµy ®· nèi chóng ta l¹i víi nhau, vµ cã thÓ nãi r»ng x· héi cña thêi ®¹i chóng ta ngµy nay ®ã lµ thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin, nh− ta ®· biÕt trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû c¸c doanh nghiÖp th−êng tËp chung tiÒm lùc cña hä vµo c«ng viÖc ®ã lµ tù ®éng ho¸ c¸c c«ng viÖc thñ c«ng nh− n¾p r¸p ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhËn thÊy r»ng chØ cã nh÷ng c«ng viÖc trÝ ãc míi ®em l¹i lîi nhuËn cao vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi sÏ ph¸t triÓn vµ ngµy ngµy cµng cÇn nhiÒu nh÷ng s¶n phÈm kü thuËt cao vµ nÒn kinh tÕ cña n−íc ta sÏ ®i lªn nÒn kinh tÕ tri thøc. Vµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®Ó thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cña chóng ta ph¸t triÓn ®−îc nh− vËy ®ã chÝnh lµ do sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng nghÖ th«ng tin ®· ®ãng mét vai trß cña mét lùc l−îng trî gióp vµ lµ mét chÊt xóc t¸c cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh÷ng kh¸i niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu, phÇn mÒm thÕ hÖ thø t−, hÖ chuyªn gia, vÖ tinh viÔn th«ng vµ vi tin häc lµ nh÷ng c«ng cô qu¶n lý v« cïng tèt cho c¸c doanh nghÞªp, sù ph¸t t¸n cña nh÷ng c«ng cô nµy ®«i khi ®−îc thùc hiÖn nhanh nh− chíp, nh− chóng ta ®· biÕt. Tæ chøc lµ mét hÖ thèng ®−îc t¹o lªn tõ c¸c c¸ thÓ ®Ó dÔ dµng ®¹t ®−îc môc tiªu th× tæ chøc ph¶i thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng chÝnh v× thÕ chñ thÓ cña qu¶n lý ph¶i thu nhËn th«ng tin tõ m«i tr−êng bªn ngoµi vµ tõ chÝnh ®èi t−îng qu¶n lý cña m×nh mµ x©y dùng nªn môc tiªu vµ lËp kÕ ho¹ch bè trÝ c¸n bé sao cho phï hîp v× vËy kÕt qu¶ lao ®éng qu¶n lý chñ yÕu lµ ra c¸c quyÕt
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1: Tầm quan trọng của thông tin trong hệ thống các doanh nghiệp. Trong những năm 80 chúng ta đã được chứng kiến sự phát triển vô cùng to lớn của công nghệ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement