Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By strawberry_shortcake2702
#752714 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM

2
Néi dung
Ch−¬ng I:
Nh÷ng vÊn ®Ò lý thuyÕt chung

I.

Tû gi¸ hèi ®o¸i vµ sù h×nh thµnh tû gi¸ hèi ®o¸i
1.
Tû gi¸ hèi ®o¸i:
HÇu hÕt mçi quèc gia hay mét nhãm quèc gia liªn kÕt (nh− liªn minh
Ch©u ¢u) ®Òu cã ®ång tiÒn riªng cña m×nh. ViÖt nam cã tiÒn ®ång (VN§) Trung quèc cã Nh©n d©n tÖ (CNY), Mü cã Dollar (USD).
Mèi liªn hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c n−íc, c¸c nhãm n−íc víi nhau mµ tr−íc
hÕt lµ quan hÖ mua b¸n trao ®æi ®Çu t− dÉn ®Õn viÖc cÇn cã sù trao ®æi ®ång
tiÒn cña c¸c n−íc kh¸c nhau víi nhau, ®«ng tiÒn nµy ®æi lÊy ®«ng ftiÒn kia, tõ ®è ta cã thÓ nãi r»ng: tû gi¸ hèi ®o¸i lµ gi¸ c¶ cña mét ®¬n vÞ tiÒn tÖ cña
mét n−íc tÝnh b»n tiÒn tÖ cña mét n−íc kh¸c. Th«ng th−êng, thuËt ng÷ "Tû
gi¸ hèi ®o¸i" ®−îc ngÇm hiÓu lµ sè l−îng ®¬n vÞ tiÒn néi tÖ cÇn thiÕt ®Ó mua mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ, tuy nhiªn ë Mü vµ Anh ®−îc sö dông theo nghÜa ng−îc
l¹i: sè l−îng ®¬n vÞ ngo¹i tÖ cÇn thiÕt ®Ó mua mét ®ång USD hoÆc ®ång
b¶ng Anh; vÝ dô: ë Mü 0,8 xu/USD.
C¸c nhµ kinh tÕ th−êng ®Ò cËp ®Õn hai lo¹i tû gia hèi ®o¸i: - Tû gi¸ hèi ®o¸i danh nghÜa (en): ®©y lµ tû gi¸ h«Ý ®o¸i ®−îc biÕt ®Õn
nhiÒu nhÊt do ng©n hµng nhµ n−íc c«ng bè trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin
®¹i chóng hµng ngµy.
- Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ (er) ®−îc x¸c ®Þnh er = en * P
n
/P
f

Pn: chØ sè gi¸ trong n−íc
Pf: chØ sè gi¸ n−íc ngoµi
Tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ lo¹i trõ ®−îc sù ¶nh h−ëng cña chªnh lÖch
l¹m ph¸t gi÷a c¸c n−íc vµ ph¶n ¸nh ®óng swsc mua vµ søc c¹nh tranh cña
mét n−íc.
2. Sù h×nh thµnh tû gi¸ hèi ®o¸i
a-
CÇu vÒ tiÒn trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi
Cã cÇu vÒ tiÒn cña n−íc A trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi khi d©n c− tõ c¸c
n−íc kh¸c mua hµng ho¸ vµ dÞc vô ®−îc s¶n xuÊt ra t¹i n−íc A. Mét n−íc
xuÊt khÈu cµng nhiÒu th× cÇu ®èi víi ®ång tiÒn n−íc ®ã cµng lín trªn thÞ tr−êng ngoÞa hèi.
§−êng cÇu vÒ mét lo¹i tiÒn lµ hµm cña tû gi¸ hèi ®o¸i cña nã xuèng
dè phÝa bªn ph¶i, ®iÒu nµy cho thÊy nÕu tû gi¸ hèi ®o¸i cµng cao th× hµng ho¸ cña n−íc Êy cµng trë lªn ®¾t h¬n ®èi víi nh÷ng ng−êi n\íc ngoµi vµ Ýt hµng ho¸ xuÊt khÈu h¬n
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
CHương I: Những vấn đề lý thuyết chung. Chương II: Những chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement