Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hidenam
#752712 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường EU trong những năm tới
KILOBOOKS.COM
nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cã thÓ m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thñy s¶n trong t−¬ng lai.
Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu mµ t«i sö dông trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Ò ¸n
nµy lµ: kÕt hîp nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch lòy trong qu¸ tr×nh häc tËp víi nh÷ng quan s¸t ®· thu thËp trong thùc tÕ, kÕt hîp tæng hîp tµi liÖu, s¸ch b¸o víi viÖc ®i s©u ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ nh»m t×m ra h−íng ®i hîp lý nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong ®Ò ¸n.
§Ò ¸n kÕt cÊu gåm cã 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng 1
: C¬ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu.
Ch−¬ng 2
: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu thñy s¶n cña ViÖt Nam sang EU trong
nh÷ng n¨m qua.
Ch−¬ng 3
: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thñy s¶n cña
ViÖt Nam sang EU trong nh÷ng n¨m tíi.
Do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian nghiªn cøu bÞ h¹n chÕ, nªn ®Ò ¸n khã tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong cã ®−îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng b¹n ®äc ®Ó ®Ò ¸n ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
T«i xin bµy tá sù c¶m ¬n s©u s¾c tíi PGS-TS:NguyÔn Duy Bét- Tr−ëng
Khoa Th−¬ng m¹I ®· gióp ®ì t«I hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.


Hµ néi, ngµy 26 th¸ng 1 n¨m 2002http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Chương 2: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang EU trong những năm qua. Chương 3: Những giả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement