Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By so_khanh
#752711 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp
KILOBOOKS.COM

2
I: Thùc chÊt vµ vai trß cña qu¶n lý chÊt l−îng:
1. Thùc chÊt qu¶n lý chÊt l−îng.
ë giai ®o¹n ®Çu cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt cæ ®iÓn, hµng ho¸ ®−îc
t¹o ra bëi nh÷ng c¸ nh©n riªng lÎ, th−êng trong ph¹m vi mét gia ®×nh. ng−êi thî thñ c«ng biÕt yªu cÇu cña ng−êi tiªu dïng ®Æt ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô… ®Ó tho¶ m·n yªu cÇu ®ã vµ thu lîi nhuËn.
C«ng nghiÖp ph¸t triÓn, c¸c vÊn ®Ò kü thuËt vµ tæ chøc ngµy cµng phøc t¹p. Vai
trß cña chÊt l−îng còng ®−îc n©ng cao. Lóc nµy ra ®êi mét sè ng−êi chuyªn tr¸ch vÒ qu¶n trÞ kÕ ho¹ch, kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm.
Sù xuÊt hiÖn c¸c c«ng ty lín ®· lµm n¶y sinh mét lo¹t nh©n viªn míi. Chuyªn
viªn kü thuËt, gi¶i quyÕt c¸c trôc trÆc vÒ kü thuËt. Nh−ng vÉn kh«ng kh¾c phôc ®−îc nh÷ng sai ph¹m trong qu¶n trÞ kü thuËt vµ chÊt l−îng vµ s¶n phÈm vÉn lµ mèi lo ng¹i cho c«ng ty. Do ®ã xuÊt hiÖn mét lo¹i nh©n viªn míi, nghiÖp vô c¬ b¶n cña hä lµ ®¶m nhiÖm t×m ra nguyªn nh©n h¹ thÊp chÊt l−îng s¶n phÈm.
Cuéc chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®· ®Èy m¹nh viÖc ¸p dông c¸c phiÕu kiÓm tra
trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nhau cña Mü, khi mµ sù t¸i tæ chøc ®¬n gi¶n c¸c hÖ thèg s¶n xuÊt ®· kh«ng thÓ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña thêi chiÕn. ViÖc ¸p dông kiÓm tra thèng kª chÊt l−îng ®· gióp tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu cao vÒ sè l−îng, chÊt l−îng s¶n phÈm cung cÊp cho qu©n ®éi víi chi phÝ s¶n xuÊt thÊp nhÊt.
N−íc Anh ®· triÓn khai c¸c c¬ së cña qu¶n trÞ chÊt l−îng c¸ch ®©y t−¬ng ®èi
l©u. Anh lµ n−íc sinh ra ngµnh thèng kª hiÖn ®¹i mµ viÖc ¸p dông ®· ®−îc chøng tá qua c¸c tiªu chuÈn Anh xªri 600 ®−îc ¸p dông vµo n¨m 1935, dùa trªn sù ph©n tÝch thèng kª cña E.S Picsion.
Tõ n¨m 1950 trë l¹i ®©y cã sù bïng næ s¶n xuÊt, c¹nh tranh thÞ tr−êng, qu¶n trÞ
chÊt l−îng ngµy cµng ph¸t triÓn.
Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cã sù ph©n biÖt rÊt râ gi÷a kiÓm tra chÊt
l−îng vµ qu¶n trÞ chÊt l−îng. KiÓm tra chÊt l−îng thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®Æc biÖt trong viÖc gi¸m s¸t ®Ó lo¹i bá nh÷ng khuyÕm khuyÕt vÒ vËt t− ë ®Çu vµo còng nh− nh÷ng s¶n phÈm kÐm chÊt l−îng ë ®Çu ra cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. §iÒu nµy kh«ng lµm thay ®æi bao nhiªu sù h×nh thµnh chÊt l−îng cßn qu¶n trÞ chÊt l−îng ®Ò cËp ®Õn toµn bé nh÷ng t¸c nh©n vµ c¸c biÖn ph¸p ¶nh h−ëng ®Õn sù h×nh thµnh chÊt l−îng s¶n phÈm tõ thiÕt kÕ, s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng s¶n phÈm. VÝ dô nh− "HÖ thèng lao ®éng kh«ng lçi ®−îc ®Ò ra t¹i ngµnh chÕ t¹o m¸y ë thµnh phè Xaratèp (Liªn X«) n¨m 1955", "ch−¬ng tr×nh kh«ng khuyÕt tËt" ë Mü ®−îc ®Ò ra ë chi nh¸nh cña h·ng Martin (thµnh phè Orlando), ph−¬ng ph¸p qu¶n trÞ chÊt l−îng ®ång bé (TQM) ë NhËt. Bµi tÝnh chñ yÕu cña c¸c ph−¬ng ph¸p nµy lµ t¸c ®éng ®Õn con
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Thực chất và vai trò của quản lý chát lượng. . Phần II: Yêu cầu và đặc điểm của quản lý chất lượng. Phần III: Nội dung của quản lý chất lượng. Phần IV:
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement