Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Pell
#752704 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 và việc áp dụng nó vào các doanh nghiệp Việt Nam
KILOBOOKS.COM
HÖ thèng qlcl iso-9000 vµ viÖc ¸p dông nã vµo trong c¸c dnvn

2

PhÇn I
C¬ së lý luËn vÒ QLCL vµ hÖ thèng qlcl ISO - 9000


I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1. Kh¸i niÖm vÒ QLCL.
QLCL lµ mét lÜnh vùc cßn kh¸ míi ®èi víi n−íc ta, nhÊt lµ tõ khi n−íc ta
chuyÓn h−íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, mét sè nhËn thøc vÒ
chÊt l−îng còng nh− vÒ QLCL kh«ng cßn phï hîp víi giai ®o¹n m¬i, ®ång thêi
xuÊt hiÖn mét sè kh¸i niÖm míi mµ ta ch−a t×m ®−îc thuËt ng÷ TiÕng ViÖt thÝch
hîp ®Ó hiÓu ®−îc nã.
Quan niÖm riªng vÒ chÊt l−îng vµ ®Þnh nghÜa vÒ chÊt l−îng ®· ®−îc thay
®æi vµ më réng theo tõng thêi kú ph¸t triÓn cña phong trµo chÊt l−îng. Tæng
qu¸t l¹i cã 3 quan ®iÓm s¶n xuÊt vµ dùa trªn nhu cÇu ng−êi tiªu dïng. Song ë
®©y ta kh«ng nghiªn cøu chi tiÕt vÒ chóng mµ tæng qu¸t l¹i, ta chØ ®−a ra kh¸i
niÖm vÒ QLCL.
Theo tiªu chuÈn quèc gia liªn x« th× QLCL lµ viÖc x©y dùng ®¶m b¶o
vµ duy tr× møc chÊt l−îng tÊt yÕu cña s¶n phÈm khi thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l−u th«ng
vµ tiªu dïng.
Theo tiªu chuÈn c«ng nghiÖp nhËt b¶n th× QLCLlµ hÖ thèng ph−¬ng ph¸p
t¹o ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt tiÕt kiÖm nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt l−îng tho¶ m·n nhu
cÇu ng−êi tiªu dïng .
* Theo tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO, mét hÖ thèng tiÕp thu s¸ng
t¹o c¸c luång t− t−ëng, kinh nghiÖm thùc hµnh hiÖn ®¹i dùa trªn c¸ch tiÕp nhËn
khoa häc, logic ®· kh¸i niÖm nh− sau: QLCL lµ tËp hîp nh÷ng ho¹t ®éng cña
chøc n¨ng qu¶n lý chung, x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch chÊt l−îng, môc ®Ých tr¸ch
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Cơ sở lý luận về QLCL và hệ thống QLCL ISO 9000. I. Các khái niệm cơ bản. 1. Khái niệm về QLCL
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement