Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sunmi_nguyen
#752692 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển công nghiệp Việt Nam
KILOBOOKS.COM
SV: NguyÔn ThÞ Kim Ph−îng
Ch−¬ng I
Lý luËn chung vÒ khoa häc c«ng nghÖ
vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp

I. Lý luËn chung vÒ khoa häc c«ng nghÖ
1. Lý luËn vÒ khoa häc
1.1. Kh¸i niÖm vÒ khoa häc Khoa häc ®−îc hiÓu lµ tËp hîp nh÷ng hiÓu biÕt vÒ tù nhiªn,x· héi vµ t−
duy ®−îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng ph¸t minh d−íi d¹ng c¸c lý thuyÕt, ®Þnh lý, ®Þnh luËt, vµ nguyªn t¾c.
Nh− vËy thùc chÊt cña khoa häc lµ sù kh¸m ph¸ c¸c hiÖn t−îng c¸c
thuéc tÝnh vèn tån t¹i mét c¸ch kh¸ch quan . Sù kh¸m ph¸ nµy ®· lµm thay ®æi nhËn thøc cña con ng−êi t¹o ®iÒu kiÖn nghiªn cøu, øng dông hiÓu biÕt nµy vµo thùc tÕ.
1.2 §Æc ®iÓm khoa häc Nh− ta ®· nãi khoa häc lµ nh÷ng ph¸t minh cña con ng−êi v× nh÷ng
ph¸t minh nµy kh«ng thÓ trùc tiÕp ¸p dông vµo s¶n xuÊt nªn kh«ng cã ®¶m b¶o ®éc quyÒn kh«ng ph¶i lµ ®èi t−îng ®Ó mua vµ b¸n .C¸c tri thøc khoa häc cã thÓ ®−îc phæ biÕn réng r·i. Khoa häc th−êng ®−îc ph©n lo¹i theo khoa häc tù nhiªn vµ khoa häc x· héi .
Khoa hoc tù nhiªn kh¸m ph¸ nh−ng quy luËt cña tù nhiªn xung quanh
chóng ta. Khoa häc x· héi nghiªn cøu c¸ch sèng c¸ch hµnh ®éng vµ øng sö cña con ng−êi.
VËy khoa häc lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn,
nh−ng ®Õn l−ît m×nh nã l¹i cã vai trß to lín t¸c ®éng m¹nh mÏ trë l¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Do ®ã con ng−êi hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®−a khoa häc thµnh lùc l−îng s¶n xuÊt trùc tiÕp 2. Lý luËn vÒ c«ng nghÖ
2.1 Kh¸i niÖm c«ng nghÖ Cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ c«ng nghÖ tuú theo gãc ®é vµ môc
®Ých nghiªn cøu. Nh−ng mét c¸ch chung nhÊt c«ng nghÖ ®−îc hiÓu nh− sau:
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đẩy mạnh sự phát triển khoa học công nghệ đối với nước ta không chỉ bắt nguồn từ đòi hỏi bức xúc của quá trình cNH, HĐH bền vững mà còn bắt nguồn từ yêu cầu phá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement