Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bongxu211
#752689 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty TNHH Minh Trí
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc Khoa : Qu¶n TrÞ Kinh Doanh
**********************************************************************************************************************
§æ T hÞ Ngµn - Líp:Q9T2
************************************************************************************************************************


2
PhÇn I

Lý luËn chung vÒ qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n
lý trong doanh nghiÖp
I.Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n.
NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× viÖc tèi −u ho¸ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë
tÊt c¶ c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ ®èi víi tõng doanh nghiÖp cña nÒn kinh tÕ quèc d©n cµng ®Æt ra cÊp thiÕt. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã vai trß quan träng trong viÖc
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ- x· héi. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña bé m¸y qu¶n lý, do ®ã bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn ph¸t triÓn th× ph¶I x©y dùng vµ hoµn
thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp. ViÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph¶i dùa trªn c¬ së khoa häc cña nã. V× vËy, nghiªn cøu
mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong nghiÖp lµ cÇn thiÕt.
1.Mét sè kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
.
1.1.Qu¶n lý .
VÊn ®Ò qu¶n lý ®−îc ®Ò cËp rÊt l©u trong lÞch sö. Cho ®Õn nay ®· cã rÊt nhiÒu
häc thuyÕt kh¸c nhau vÒ qu¶n lý. Cã häc thuyÕt xuÊt hiÖn tõ thêi cæ nh− Aristot,
Platon; cã häc thuyÕt cña tr−êng ph¸i cæ ®Ión nh− A. Smith, D. Ricardo; häc thuyÕt vÒ lao ®éng cña C.Mac. Lªnin ®· tõng nãi: “khoa häc qu¶n lý lµ c«ng cô, ph−¬ng tiÖn
tèi quan träng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña c¸c n−íc kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo sù kh¸c nhau vÒ ý thøc chÝnh trÞ”. Sau nµy ®i ®«i víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt,
cña lùc l−îng s¶n xuÊt, chóng ta l¹i thÊy xuÊt hiÖn nh÷ng häc thuyÕt vÒ qu¶n lý trong
c«ng nghiÖp nh− F.W.Taylor, Henri Fayol.
Qu¶n lý lµ mét ph¹m trï cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao
®éng. C.Mac ®· coi sù xuÊt hiÖn cña qu¶n lý nh− lµ mét kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù chuyÓn nhiÒu lao ®éng, nhiÒu qu¸ tr×nh lao ®éng c¸ biÖt, t¶n m¹n, ®éc lËp víi nhau thµnh mét
qu¸ tr×nh lao ®éng x· héi ®−îc phèi hîp l¹i. ¤ng viÕt: “bÊt cø lao ®éng x· héi hay lao ®éng chung nµo mµ tiÕn hµnh trªn quy m« kh¸ lín ®Òu yªu cÇu cã sù chØ ®¹o ®Ó ®Iòu
hoµ ho¹t ®éng c¸ nh©n. Sù chØ ®¹o ®ã ph¶I lµm chøc n¨ng chung, tøc lµ chøc n¨ng ph¸t sinh tõ sù kh¸c nhau gi÷a sù vËn ®éng chung cña c¬ thÓ s¶n xuÊt. Víi nh÷ng vËn
®éng c¸ nh©n cña nh÷ng khÝ qu¶n ®éc lËp hîp thµnh c¬ së. Mét nh¹c sÜ ®éc tÊu th× tù ®Iòn kiÓn lÊy m×nh nh−ng mét dµn nh¹c th× ph¶i cã nh¹c tr−ëng”. Nh− vËy Mac ®·
chØ ra r»ng chøc n¨ng cña qu¶n lý thÓ hiÖn ë sù kÕt hîp mét c¸ch hîp lý c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt, ë chç x¸c lËp mét sù ¨n khíp vÒ ho¹t ®éng gi÷a nh÷ng ng−êi lao
®éng riªng biÖt. Nõu chøc n¨ng nµy kh«ng ®−îc thùc hiÖn th× qu¸ tr×nh hîp lý cña lao ®éng hîp t¸c kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®−îc.
C.Mac viÕt: “Mäi h×nh th¸i s¶n xuÊt ®Òu sinh ra nh÷ng quan hÖ qu¶n lý riªng
cña nã…”. Ho¹t ®éng qu¶n lý trong x· héi sÏ mang dÊu Ên cña x· héi ®ã. Nã cã mçi
quan hÖ chÆt chÏ víi chÕ ®é së h÷u vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh tõ chÕ ®é x· héi ®ã.
Ngµy nay, khoa häc qu¶n lý cµng trë nªn quan träng vµ cã nhiÒu quan ®Ióm
qu¶n lý kh¸c nhau tïy thuéc vµo ®èi t−îng qu¶n lý vµ ph¹m vi qu¶n lý.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Bất kỳ 1 DN nào muốn phát triển thì phải xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cho phù hợp. việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quả
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement