Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Fabio
#752688 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔn ThÞ H¶i Hµ

Líp: QLKT 43B
Do tr×nh ®é cã h¹n nªn bµi nghiªn cøu cña em cã thÕ cßn cã rÊt nhiÒu thiÕu
sãt, em rÊt mong ®−îc sù gãp ý cña c¸c thÇy, c¸c c« ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n PGS.TS Mai V¨n B−u ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn ®Ò tµi nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hiện nay ở nước ta vẫn chưa xây dựng được 1 đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế giỏi về trình độ và năng lực chuyên môn và đủ về số lượng, muốn khắc phục được tình t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement