Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhokvip_pro
#752687 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nâng cao vị thế của DNNN Việt Nam trong tiến trình hội nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
KILOBOOKS.COM

2
Ch−¬ng I
Kh¸i qu¸t vÒ héi nhËp vµ ¶nh h−ëng cña héi nhËp WTO
Doanh nghiÖp nhµ n−íc ViÖt Nam
1. Kh¸i niÖm héi nhËp
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ theo quan ®iÓm th«ng th−êng ®−îc hiÓu lµ qu¸
tr×nh c¸c thÓ chÕ quèc gia tiÕn hµnh x©y dùng th−¬ng l−îng, ký kÕt vµ tu©n thñ
c¸c cam kÕt song ph−¬ng vµ ®a ph−¬ng toµn cÇu ngµy nay ®a d¹ng h¬n cao
h¬n, ®ång bé h¬n trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ quèc gia vµ kinh tÕ quèc tÕ.
Theo quan ®iÓm réng r·i th× héi nhËp kinh tÕ lµ: sù g¾n kÕt cña mét
n−íc vµ c¸c tæ chøc hîp t¸c kinh tÕ khu vùc vµ toµn cÇu trong ®ã mèi quan hÖ
gi÷a c¸c thµnh viªn cã sù rµng buéc theo quy ®Þnh chung cña khèi.
2. TÝnh tÊt yÕu cña héi nhËp
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong ®ã cã sù tù do ho¸ th−¬ng m¹i ®−îc xem
lµ nh©n tè quan träng thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ n©ng cao møc sèng cho
mçi quèc gia, ®a sè c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®Òu ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ cña
m×nh theo h−íng më cöa, gi¶m vµ h¬n n÷a lµ th¸o rì c¸c rµo c¶n th−¬ng m¹i
lµm cho viÖc trao ®æi, giao l−u hµng ho¸ vµ l−u th«ng c¸c nh©n tè s¶n xuÊt
ngµy cµng thuËn lîi h¬n, ®Ó tr¸nh bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng tôt hËu hÇu hÕt c¸c
n−íc trªn thÕ giíi ngµy cµng nç lùc héi nhËp vµo xu thÕ chung ®Ó t¨ng c−êng
søc m¹nh kinh tÕ.
HiÖn nay xu thÕ hoµ b×nh, hîp t¸c ®Ó cïng ph¸t triÓn ngµy cµng trë
thµnh ®ßi hái bøc xóc cña c¸c d©n téc vµ c¸c n−íc trªn thÕ giíi, c¸c n−íc nµy
®Òu cã m«i tr−êng hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa c¸c nÒn
kinh tÕ ngµy cµng g¾n bã, phô thuéc lÉn nhau t¹o ®éng lùc cho t¨ng tr−ëng
kinh tÕ, c¸c thÓ chÕ ®a ph−¬ng trªn thÕ giíi vµ khu vùc cã vai trß ngµy cµng
t¨ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña ý thøc ®éc lËp tù chñ, tù lùc cña c¸c d©n téc.
Toµn cÇu ho¸ ®ang lµ mét trong nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn chñ yÕu cña
quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i, cuéc c¸ch m¹ng KTKT ®· vµ ®ang thóc ®Èy m¹nh
mÏ qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia, lµm cho lùc l−îng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và gia nhập WTO nói riêng sẽ tạo cho nền kinh tế nước ta có xu hướng mởi, để đón nhận sự cạnh tranh gay gắt, bên cạnh thuận l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement