Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sammy_girl9x_0893
#752686 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Các phẩm chất cần thiết của nhà quản trị giỏi
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
SV: Ph¹m ThÞ Kim Dung-QLKT 43A
C¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái
2
Lêi më ®Çu


GÇn 60 n¨m ®· tr«i qua kÓ tõ khi chiÕn tranh thÕ giíi thø 2 kÕt thóc, nh×n l¹i lÞch sö nh©n lo¹i, t«i bçng giËt m×nh khi nh×n thÊy §øc, NhËt, ý, c¸c n−íc b¹i trËn trong cuéc chiÕn khèc liÖt ®ã nay ®· trë thµnh c¸c c−êng quèc vÒ kinh tÕ. NÒn kinh tÕ cña T©y §øc thÞnh
v−îng h¬n nÒn kinh tÕ cña Anh, Ph¸p, møc sèng cña hä hiÖn cao nhÊt ë T©y ©u. NhËt cßn thÞnh v−îng h¬n n÷a: kh¾p thÕ giíi, ngay c¶ ë Mü, ®Òu mua m¸y chôp ¶nh, « t« cña NhËt, xe honda, xe Suzuki trµn ngËp thÞ tr−êng ViÖt nam, kü nghÖ ®ãng tµu cña hä ®øng vµo bËc nhÊt thÕ giíi. Kh«ng mét chÝnh phñ nµo d¸m coi th−êng c¸c d©n téc b¹i trËn ®ã, hä ®· v−ît ®−îc nhiÒu d©n téc ®· th¾ng hä 60 n¨m tr−íc. V× sao vËy? C©u tr¶ lêi rÊt ®¬n gi¶n: thÕ giíi ngµy nay ®· kh«ng cßn lµ thiªn h¹ cña c¸c nhµ qu©n sù n÷a mµ lµ thiªn h¹ cña
nh÷ng nhµ qu¶n trÞ, nh÷ng nhµ kinh doanh. ChiÕn tranh giê ®· thay b»ng c¹nh tranh, chiÕn tr−êng ®· thay b»ng thÞ tr−êng. ChÝnh v× vËy mµ ngµy nay, tµi nguyªn thiªn nhiªn ®· kh«ng cßn ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n÷a mµ thay vµo ®ã lµ tµi nguyªn con ng−êi.
Nh×n l¹i t×nh c¶nh n−íc ta mµ thÊy ®au lßng. Toµn th¾ng trong hai cuéc chiÕn tranh
chèng hai c−êng quèc qu©n sù lín lµ Mü vµ Ph¸p, ai còng nghÜ t−¬ng lai sÏ thuéc vÒ chóng ta, nh−ng mäi ng−êi ®· lÇm. GÇn 30 n¨m sau chiÕn tranh, so víi mét sè n−íc trong khu vùc, chóng ta ®· kÐm xa hä vÒ nhiÒu mÆt chø ch−a nãi ®Õn c¸c c−êng quèc kinh tÕ trªn thÕ giíi, dï r»ng ®Êt n−íc ta cã “rõng vµng biÓn b¹c”, cã tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó. HiÖn nay trong 5 giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mét x· héi, ®Êt n−íc ta míi ®ang ë
giai ®o¹n thø hai, cø nh− vËy kh«ng biÕt mÊy kiÕp n÷a chóng ta míi theo kÞp NhËt B¶n.
Cho nªn, t«i cho r»ng, muèn cho nÒn kinh tÕ quèc gia ph¸t triÓn, ph¶i khuyÕn khÝch,
®µo t¹o mét líp thanh niªn tin ë sù tiÕn bé, tin ë kh¶ n¨ng cña m×nh, cã ãc m¹o hiÓm, kiªn nhÉn chiÕn ®Êu, c−¬ng quyÕt lµm viÖc, tøc mét h¹ng nhµ kinh doanh theo tinh thÇn ¢u- Mü, chø kh«ng ph¶i theo tinh thÇn h−ëng thô cña rÊt nhiÒu thanh niªn n−íc ta hiÖn nay.
§Ò tµi: c¸c phÈm chÊt cÇn thiÕt cña nhµ qu¶n trÞ giái

ViÕt bµi nµy, t«i mong muèn c¸c thanh niªn ViÖt Nam h·y cè g¾ng rÌn luyÖn h¬n n÷a,
®Ó trë thµnh nh÷ng nhµ kinh doanh giái, nh÷ng nhµ qu¶n trÞ giái, ®Ó cøu lÊy ®Êt n−íc cña chóng ta. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c t¸c gi¶ cña c¸c tµi liÖu mµ t«i ®· sö dông vµ tham kh¶o cho bµi viÕt cña m×nh, xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o, TS. NguyÔn ThÞ Hång Thuû
®· cã nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u ®Ó t«i cã thÓ hoµn thµnh bµi viÕt tèt h¬n.
Ch−¬ng I: C¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n trÞ

1. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n trÞ Qu¶n trÞ lµ thuËt ng÷ cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau tuú tõng t¸c gi¶ nghiªn cøu.
Ch¼ng h¹n, James H.Donnelly, James L.Gibson trong gi¸o tr×nh “Qu¶n trÞ häc c¨n b¶n” ®· cho r»ng “Qu¶n trÞ lµ mét qu¸ tr×nh do mét hoÆc nhiÒu ng−êi thùc hiÖn, nh»m phèi hîp nh÷ng ho¹t ®éng cña nh÷ng ng−êi kh¸c ®Ó ®¹t ®ù¬c nh÷ng kÕt qu¶ mµ mét ng−êi hµnh ®éng riªng rÏ kh«ng thÓ nµo ®¹t ®−îc.
Lý thuyÕt hµnh vi l¹i ®Þnh nghÜa “Qu¶n trÞ lµ hoµn thµnh c«ng viÖc th«ng qua con
ng−êi”.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Muốn cho nền kinh tế quốc gia phát triển, phải khuyến khích, đào tạo 1 lớp thanh niên tin ở sự tiến bộ, tin ở khả năng của mình, có óc mạo hiểm, kiên nhẫn chiến
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement