Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ph_ht
#752685 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các DNVVN tại NHCT Hà Tây
KILOBOOKS.COM
§ç Huy S¬n - 842B

TiÓu luËn2
KÕt cÊu néi dung tiÓu luËn :

Ch−¬ng 1: HiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ
nhá nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh lý luËn chung.
Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng hiÖu qña tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa
vµ nhá t¹i Ng©n hµng c«ng th−¬ng Hµ T©y. Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i Ng©n hµng c«ng th−¬ng Hµ T©y.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
VN đang trong quá trình thực hiện CNH, HĐH nền kinh tế nên việc phát triển mạnh các DNVVN là việc vô cùng cần thiết. tuy nhiên để phát triển chúng ta phải giải
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement