Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tomoyo_huff_hpvn
#752683 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: ĐA dạng hóa loại hình dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam
KILOBOOKS.COM
§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô ng©n hµng
NguyÔn ThÞ H−¬ng Giang - 842A
2
PhÇn I: Lêi nãi ®Çu

Ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc kinh doanh cã vai trß v« cïng
quan träng. HÖ thèng ng©n hµng víi hµng ngµn chi nh¸nh ho¹t ®éng trªn
thÕ giíi cã thÓ t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn cña tÊt c¶ mäi lÜnh vùc vµ cña
toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung.
Víi sù hiÖn h÷u cña ng©n hµng, chóng ta cã thÓ nhËn ®−îc c¸c kho¶n vay
®Ó thanh to¸n cho viÖc mua s¾m hay ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ kh¸c.
Bªn c¹nh ®ã,ng©n hµng lµ mét ®Þa chØ h÷u Ých nÕu chóng ta mong muèn
nhËn ®−îc nh÷ng lêi khuyªn vÒ viÖc ®Çu t− c¸c kho¶n tiÕt kiÖm hay lµ viªc l−u gi÷ vµ b¶o qu¶n c¸c giÊy tê cã gi¸...
Ngoµi ra, ng©n hµng lµ mét ®Þa chØ tin cËy cho c¸c nhµ kinh doanh; ng©n
hµng cung cÊp vèn cho c¸c nhµ kinh doanh ®Çu t−, ng©n hµng chu chuyÓn vèn
tõ n¬i thõa vèn ®Õn n¬i thiÕu vèn lµm cho ®ång tiÒn l−u th«ng vµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.mét khi ng©n hµng ngõng cÊp vèn th× nÒn kinh tÕ gÇn nh− ngõng ho¹t ®éng.V× vËy, cã thÓ nãi r»ng sù ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña hÖ thèng ng©n hµng g¾n liÒn víi sù h−ng thÞnh cña nÒn kinh tÕ.
Ngµy nay, khi c¸c n−íc trªn thÕ giíi kh«ng ngõng më réng hîp t¸c,th×
ho¹t ®éng ng©n hµng còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn.§ã lµ sù ph¸t triÓn vÒ l−îng lÉn vÒ chÊt, nã d−îc thÓ hiÖn trªn nhiÒu ph−¬ng diÖn,tõ sù ra ®êi c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi tíi sù xuÊt hiÖn cña c¸c tËp ®oµn ng©n hµng cã quy m« toµn
cÇu.
Tuy nhiªn, cïng víi sù ph¸t triÓn th× ng©n hµng còng ph¶i ®−¬ng ®Çu víi
rÊt nhiÒu quy ®Þnh do c¸c quèc gia phèi hîp ®−a ra nh»m gi¸m s¸t vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng phôc vô céng ®ång cña tõng ng©n hµng ®¬n lÎ.
Víi ®Ò tµi "§a d¹ng ho¸ lo¹i h×nh dÞch vô Ng©n hµng ë ViÖt Nam”
ng−êi viÕt muèn nãi lªn c¸i nh×n tæng quan vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ®a
d¹ng mµ Ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam cÇn ph¸t triÓn vµ gi¶i ph¸p ®ang
d¹ng ho¸ s¶n phÈm dÞch vô cña c¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i ViÖt Nam.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
với sự hiện hữu của ngân hàng, chúng ta có thể nhận được các khoản vay để thanh toán cho việc mua sắm hay đê trang trải các chi phí khác
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement