Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cuongtribal
#752681 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: CÁc công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam. thực trạng và giải pháp hoàn thiện
KILOBOOKS.COM

2

Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

1. Frederic S. Mishkin: “TiÒn tÖ, Ng©n hµng vµ thÞ tr−êng tµi chÝnh”NXB
khoa häc vµ kü thuËt Hµ néi - 1996
2 PTS. Lª Vinh Danh: “TiÒn vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng”. NXB CTQ6-
H1997
3. PTS. NguyÔn Ngäc Hïng: “Lý thuyÕt tiÒn tÖ - Ng©n hµng” NXB tµi
chÝnh. 1998
4. Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam: “Ng©n hµng ViÖt Nam, qu¸ tr×nh x©y
dùng vµ ph¸t triÓn” NXB CTQ6-H 1996
5. Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam: “B¸o c¸o th−êng niªn” c¸c n¨m 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, “B¸o c¸o diÔn biÕn khu vùc tiÒn tÖ” n¨m
2000.
6. “LuËt Ng©n hµng nhµ n−íc ViÖt Nam” NXB CTQG, H 1998
7. PTS. NguyÔn Anh Dòng - L©n Hång C−êng: “chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trªn
nÒn t¶ng lý luËn vµ thùc tiÔn ViÖt Nam. TC Ng©n hµng sè 6/1996.
8. NguyÔn S¬n Tïng: “ VÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ mÒm dÎo”. TC Ng©n hµng
8/1997.
9. PTS Mai B¹n: “X©y dùng vµ ®iÒu hµnh CSTT s¸t hîp víi thùc tÕ ViÖt
Nam” TC Ng©n hµng sè 12/1998.
10. Th.S T« Kim Ngäc: “ H¹n chÕ cña c¬ chÕ ®iÒu chØnh trùc tiÕp trong
®iÒu hµnh CSTT ë ViÖt Nam” TC Ng©n hµng sè 1+2/2000.
11. Th.S NguyÔn ThÞ Thuý V©n: “ Hoµn thiÖn c¸c c«ng cô ®iÒu hµnh
CSTT ë ViÖt Nam hiÖn nay” TC Ng©n hµng sè 12/1999.
12. PTS NguyÔn V¨n Th¾ng: “ ChuyÓn ®æi c«ng cô cña CSTT tõ trùc tiÕp
sang gi¸n tiÕp” TC Ng©n hµng sè 12/1999.
13. TS. Vò ViÕt Ngo¹n “Toµn cÇu ho¸ - c¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi
CSTT cña ViÖt Nam” TC Ng©n hµng sè 2/1999.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chính sách tiền tệ là 1 chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng của NN trong nền KTTT vì nó có ảnh hưởng lớn đến các biến số vĩ mô như công ăn việc
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement