Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tranngoclam1991
#752680 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở việt Nam
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc: LuËt Kinh doanh
SV: CÊn §øc V−¬ng - LuËt Kinh doanh - K43
2
Víi ®Ò tµi “Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n−íc ë ViÖt Nam” t«i xin
®−îc x©y dùng mét vèn Ýt hiÓu biÕt cña m×nh nãi vÒ c¸c cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n−íc ë n−íc ta. C¸ch nh×n nhËn vÊn ®Ò gi¶i quyÕt vµ mét sè kiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch Nhµ n−íc nh»m hoµn thiÖn h¬n cho viÖc thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n−íc gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa.
Trong ®Ò ¸n nghiªn cøu nµy cßn nhiÒu ®iÒu t«i ch−a ®Ò cËp ®Õn bëi ch−a
nghiªn cøu ®−îc s©u s¾c nªn ch−a ®−îc hoµn chØnh kÝnh mong ®−îc sù gióp ®ì, chØ b¶o cña thÇy c« ®Ó t«i ®−îc hiÓu thªm vµ s©u h¬n vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Một trong các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế là cổ phần hóa DNNN. Triển khai thí điểm cho thấy cổ phần hóa là 1 biện pháp tích cực nhằm cải tổ lại khu v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement