Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trang_linh_ha_1423
#752671 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Sự quản lý của Nhà nước đối với các công ty phát thành chứng khoán
KILOBOOKS.COM
Khoa khoa häc qu¶n lý líp qlkt43a

GV h−íng dÉn: TS . NguyÔn thÞ ngäc huyÒn SV thùc hiÖn: NguyÔn v¨n minh (b)
néi dung

PhÇn 1: thÞ tr−êng chøng kho¸n vµ c¸c c«ng ty ph¸t hµnh
chøng kho¸n
I.

Chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n
1. Chøng kho¸n 1.1.
Kh¸i niÖm
Chøng kho¸n lµ chøng chØ thÓ hiÖn quyÒn cña chñ së h÷u chøng kho¸n ®èi víi
ng−êi ph¸t hµnh. Chøng kho¸n bao gåm : chøng kho¸n nî (tr¸i phiÕu), chøng kho¸n vèn (cæ phiÕu) vµ c¸c chøng chØ cã nguån gèc chøng kho¸n (chøng quyÒn, chøng khÕ, chøng chØ thô h−ëng ...).
C¸c chøng kho¸n do chÝnh phñ, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vµ c¸c c«ng ty ph¸t
hµnh víi møc gi¸ nhÊt ®Þnh. Sau khi ph¸t hµnh, c¸c chøng kho¸n cã thÓ ®−îc mua ®i b¸n l¹i nhiÒu lÇn trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n theo c¸c møc gi¸ kh¸c nhau tuú thuéc vµo cung vµ cÇu trªn thÞ tr−êng.
1.2.
C¸c lo¹i chøng kho¸n :
1.2.1. Cæ phiÕu : Cæ phiÕu lµ chøng kho¸n vèn, x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét phÇn tµi s¶n c«ng ty
cña cæ ®«ng. Cæ phiÕu gåm hai lo¹i chÝnh:
- Cæ phiÕu th−êng: lµ cæ phiÕu x¸c ®Þnh quyÒn së h÷u cña cæ ®«ng trong c«ng
ty. Cæ phiÕu th−êng ®−îc ®Æc tr−ng bëi quyÒn qu¶n lÝ, kiÓm so¸t c«ng ty. Cæ ®«ng së h÷u cæ phiÕu th−êng ®−îc tham gia bÇu héi ®ång qu¶ trÞ, tham gia bá phiÕu quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò lín cña c«ng ty. Cæ tøc cña cæ phiÕu th−êng ®−îc tr¶ khi héi ®ång qu¶n trÞ c«ng bè. Khi c«ng ty gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n, cæ ®«ng së h÷u cæ phiÕu th−êng sÏ ®−îc chia sè tiÒn cßn l¹i sau khi thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ thanh to¸n cho cæ phiÕu −u ®·i.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần 1. Thị trường chứng khoán và các công ty phát hành chứng khoán. phần 2. quản lý nhà nước đối với các công ty phát hành chứng khoán
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement