Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By keokeohaha
#752665 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: quản lý nhà nước đối với FDI
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc
NguyÔn Thuú Th−¬ng
§Çu t− 43A
2
Ch−¬ng I
:
Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ qu¶n lý nhµ n−íc ®èi
víi ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi.


I. Ho¹t ®éng ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ( FDI)
1.
Kh¸i niÖm vµ tÝnh tÊt kh¸ch quan cña FDI
1.1.

Kh¸i niÖm
§Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi lµ h×nh thøc ®Çu t− trong ®ã ng−êi bá vèn ®Çu t− vµ ng−êi sö dông vèn lµ mét chñ thÓ. Cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n ng−êi n−íc ngoµi ( c¸c chñ ®Çu t− ) trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n lÝ, sö dông vèn ®Çu t− vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ ®Çu t− nh»m thu håi ®ñ vèn bá ra.
1.2

TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi
Trong lÞch sö thÕ giíi, ®Çu t− n−íc ngoµi ®· tõng xuÊt hiÖn ngay tõ thêi tiÒn t−
b¶n. C¸c c«ng ty cña Anh, Hµ Lan, T©y Ban Nha, Bå §µo Nha lµ nh÷ng c«ng ty ®i ®Çu trong lÜnh vùc nµy d−íi h×nh thøc ®Çu t− vèn vµo c¸c n−íc ch©u ¸ ®Ó khai th¸c ®ån ®iÒn vµ cïng víi ngµnh khai th¸c ®ån ®iÒn lµ nh÷ng ngµnh khai th¸c kho¸ng s¶n nh»m cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c ngµnh c«ngn ghiÖp ë chÝnh quèc.
Trong thÕ kû XIX, do qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung t− b¶n t¨ng lªn m¹nh mÏ,
c¸c n−íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn lóc bÊy giê ®· tÝch luü ®−îc nh÷ng kho¶n t− b¶n khæng lå, ®ã lµ tiÒn ®Ò quan träng ®Çu tiªn cho viÖc xuÊt khÈu t− b¶n. Theo nhËn ®Þnh cña Lªnin trong t¸c phÈm “chñ nghÜa ®Õ quèc, giai ®o¹n tét cïng cña chñ nghÜa t− b¶n” th× viÖc xuÊt khÈu nãi chung ®· trë thµnh ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn míi nhÊt vÒ kinh tÕ thêi kú “®Õ quèc chñ nghi·”. TiÒn ®Ò cña viÖc xuÊt khÈu t− b¶n lµ “t− b¶n thõa” xuÊt hiÖn trong c¸c n−íc tiªn tiÕn. Nh−ng thùc chÊt cña vÊn ®Ò ®ã lµ mnét hiÖn t−îng kinh tÕ mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan, khi mµ qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung ®· ®¹t ®Õn mét møc ®é nhÊt ®Þnh sÏ xuÊt hiÖn nhu cÇu ®Çu t− ra n−íc ngoµi. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña søc s¶n xuÊt x· héi ®Õn ®ä ®ac v−ît ra khái khu«n khæ chËt hÑp cña mét quèc gia, h×nh thµnh lªn quy m« s¶n xuÊt trªn ph¹m vi quèc tÕ. Th«ng th−êng, nÒn kinh tÕ ë c¸c n−íc c«ng nghiÖp ®· ph¸t triÓn, viÖc ®Çu t− ë trong n−íc kh«ng cßn n÷a. §Ó t¨ng thªm lîi nhuËn, c¸c nhµ t− b¶n ë c¸c n−íc tiªn tiÕn ®· thùc hiÖn ®Çu t− ra n−íc ngoµi, th−¬ng lµ vµo c¸c n−íc l¹c hËu h¬n v× ë ®ã c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt cßn rÎ h¬n nªn lîi nhuËn thu ®−îc th−êng cao h¬n. Ch¼ng h¹n nh− vµo thêi ®iÓm ®Çu thÕ kû XX, lîi nhuËn thu ®−îc tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t− ë n−íc ngoµi −íc tÝnh kho¶ng 5% trong mét n¨m, cao h¬n ®Çu t− ë trong c¸c n−íc tiªn tiÕn. Së dÜ nh− vËy lµ v× trong c¸c n−íc cßn l¹c hËu, t− b¶n vÉn cßn Ýt, gi¸ ®Êt ®ai t−¬ng ®èi thÊp, tiªn c«ng h¹ vµ nguyªn liÖu rÎ. MÆt kh¸c, c¸c c«ng ty t− b¶n lín ®ang cÇn nguån nguyªn liÖu vµ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c, ®¶m b¶o cung cÊp æn ®Þnh vµ ®¸ng tin cËy cho
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Những thành công trong việc thu hút vốn FDI đạt được trong những năm qua ngoài sự nỗ lực rất lớn của các DN, 1 sự đóng góp không thể phủ nhận đó là vai trò của
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement