Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cachua_k0hat
#752659 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Một số vấn đề về hạch toán tài sản cố định thuê tài chính tại đơn vị đi thuê
KILOBOOKS.COM

2
PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ Tµi s¶n cè ®Þnh
vµ thuª tµi s¶n cè ®Þnh
1- tµi s¶n cè ®Þnh (tsc®).
1.1-Kh¸i niÖm TSC§

TSC§ lµ nh÷ng T− liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông dµi,
khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ
cña nã ®−îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ kinh doanh. Kh¸c víi ®èi t−îng
lao ®éng, TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi÷ nguyªn
h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn lóc h− háng.
1.2-Ph©n lo¹i TSC§ :

Do TSC§ trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i víi h×nh th¸i biÓu hiÖn, tÝnh
chÊt ®Çu t−, c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông kh¸c nhau, ®Ó thuËn lîi cho viÖc
qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§, cÇn s¾p xÕp TSC§ vµo tõng nhãm theo nh÷ng ®Æc
tr−ng nhÊt ®Þnh nh− ph©n theo quyÒn së h÷u, ph©n theo nguån h×nh thµnh, ph©n
theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh chÊt ®Çu t− … mçi mét c¸ch ph©n lo¹i cã
t¸c dông kh¸c nhau ®èi víi c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý. Trong ph¹m vi nghiªn
cøu, ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸ch ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn kÕt hîp tÝnh
chÊt ®Çu t−, toµn bé TSC§ trong s¶n xuÊt ®−îc chia lµm 3 lo¹i TSC§ :
-TSC§ h÷u h×nh: Lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp
n¾m gi÷ ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp tiªu chuÈn ghi
nhËn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh. Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (chuÈn mùc
03), c¸c tµi s¶n ®−îc ghi nhËn lµ TSC§ h÷u h×nh ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi tÊt c¶
4 tiªu chuÈn sau:
+ Ch¾c ch¾n thu ®−îc lîi Ých kinh tÕ trong t−¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi
s¶n ®ã;
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thuê mua tài chính ra đời là 1 giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn và là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế việt nam, nhất là trong giai đoạn h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement