Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Nhok_Yumbi
#752657 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của VN trong điều kiện thực hiện lộ trình AFTA-CEPT
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n Kinh tÕ Th−¬ng M¹i
Khoa Th−¬ng M¹i- Tr−êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n
2
2.

Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu thóc ®Èy xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong ®iÒu
kiÖn thùc hiÖn lé tr×nh AFTA-CEPT .............................................................. 37

2.1.

N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng ho¸................................... 38

2.2.

ChuyÓn dÞch c¬ cÊu xuÊt khÈu theo h−íng n©ng cao tû träng c¸c mÆt
hµng chÕ biÕn............................................................................................... 39

2.3.

Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé vµ cung cÊp th«ng tin ......... 40

3.

Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n−íc . .............................................................. 41

3.1.

Hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch ...................................................... 41

3.2.

Thèng nhÊt c¸c tiªu chuÈn quèc gia cña ViÖt Nam, ®¸p øng ®−îc vµ
hµi hoµ víi c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ............................................................... 46

KÕt luËn ............................................................................................................... 48

Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................................. 49


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Trong thời đại ngày nay, mở cửa và hội nhập kinh tế là 1 yêu cầu tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement