Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By honeyandsweet118_haymimcuoi
#752654 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Tầm quan trọng của tuyển dụng
KILOBOOKS.COM
Ch−¬ng I
C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng tuyÓn dông

I. Kh¸i niÖm vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ tuyÓn dông
.
1. Kh¸i niÖm vÒ tuyÓn dông lao ®éng.
1.1. TuyÓn dông lao ®éng.
TuyÓn dông lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm, thu hót øng cö viªn tõ nh÷ng nguån
kh¸c nhau ®Õn tham gia dù tuyÓn vµo c¸c vÞ trÝ cßn trèng trong tæ chøc vµ lùa
chän trong sè hä nh÷ng ng−êi ®¸p øng tèt yªu cÇu c«ng viÖc ®Æt ra.
1.2. TuyÓn mé lao ®éng.
TuyÓn mé lµ qu¸ tr×nh thu hót nh÷ng ng−êi xin viÖc cã tr×nh ®é tõ lùc
l−îng lao ®éng x· héi vµ lao ®éng bªn trong tæ chøc ®Õn ®¨ng ký, nép ®¬n t×m
viÖc hay tham gia dù tuyÓn.
1.3. TuyÓn chän lao ®éng.
TuyÓn chän lµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn theo nhiÒu khÝa c¹nh
kh¸c nhau, ®Ó t×m cho ®−îc nh÷ng ng−êi phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña c«ng
viÖc.
2. C¸c yªu cÇu ®èi víi tuyÓn dông.
TuyÓn dông ph¶i g¾n chÆt víi nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc phï hîp víi
chiÕn l−îc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, chØ tiÕn hµnh tuyÓn dông
trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt.
TuyÓn dông ®−îc nh÷ng ng−êi thùc sù phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng
viÖc ®¶m b¶o cho tæ chøc cã ®éi ngò lao ®éng tèt ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc
(gi¶m bít chi phÝ ®µo t¹o, gióp ng−êi lao ®éng ph¸t huy ®−îc n¨ng lùc cña
m×nh trong qu¸ tr×nh lao ®éng).
TuyÓn ®−îc ng−êi cã kû luËt, trung thùc g¾n bã víi c«ng viÖc cña tæ
chøc.
TuyÓn ®−îc ng−êi cã søc khoÎ, lµm viÖc l©u dµi trong tæ chøc víi nhiÖm
vô ®−îc giao.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Thực tiễn cho thấy sự tồn tại, phát triển của 1 tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhiều điều kiện nhưng chủ yếu vẫn là phụ thuộc vào con người hay nguồn nhân
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement