Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By i_love_you_foreve_215
#752652 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Ngành dệt may Việt Nam trên con đường hội nhập
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n m«n häc

Kinh tÕ vµ Qu¶n lý C«ng nghiÖp
TrÇn Hoµi ViÖt

C«ng nghiÖp 43B
I. Thùc tr¹ng ngµnh dÖt may viÖt nam
1.1 ThÞ tr−êng dÖt may
Trong h¬n 10 n¨m qua, ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn
v−ît bËc trong lÜnh vùc xuÊt khÈu víi tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n 23.8%/ n¨m, v−¬n lªn ®øng thø 2 trong c¶ n−íc vÒ kim ng¹ch xuÊt khÈu, sau ngµnh
dÇu khÝ. NÕu nh− n¨m 1990 hµng dÖt may ViÖt Nam míi chØ cã mÆt ë gÇn 30 n−íc trªn thÕ giíi th× ®Õn nay ®· hiÖn diÖn ë hÇu kh¾p c¸c ch©u lôc víi trªn 100 n−íc vµ vïng l·nh thæ. Kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng ngõng t¨ng. N¨m 1998 xuÊt khÈu hµng dÖt may ®¹t 1,45 tû USD, tíi n¨m 1999 ®· t¨ng lªn 1,76 tû USD vµ n¨m 2000 xuÊt gÇn 1,89 tû USD, gÊp 16 lÇn so víi n¨m 1990. N¨m 2002 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh ®¹t 2,7 tû USD, t¨ng 30,7% so víi n¨m 2001, v−ît kÕ ho¹ch 12,5%. N¨m 2003 lµ 3,6 tû USD vµ v−ît h¬n 400 triÖu USD so víi môc tiªu ®Ò ra, ®iÒu nµy kh«ng chØ gãp phÇn ®−a kim ng¹ch xuÊt khÈu nãi chung cña c¶ n−íc t¨ng 20% mµ cßn t¹o cë së v÷ng ch¾c cho sù t¨ng tr−ëng xuÊt khÈu cho nh÷ng n¨m sau.
Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may qua c¸c
n¨m
§¬n vÞ : triÖu USD
850
1150
1502
1450
1747
1892
1975
2755
3660
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003


ThÞ tr−êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña hµng dÖt may n−íc ta hiÖn nay lµ NhËt
B¶n, Hoa Kú vµ EU.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ngành công nghiệp dệt may là 1 ngành có truyền thống từ lâu ở VN, đây là 1 ngành quan trọng trong nền kinh tế của nước ta vì nó phục vụ nhu cầu cần thiết của co
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement