Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kIrA1_hl
#752651 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: kế toán tính giá thành sản xuất của sản phẩm sản xuất
KILOBOOKS.COM
3. §èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi. §Ò tµi nghiªn cøu cã néi dung chñ yÕu sau:
Kh¸i qu¸t c¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m xem xÐt
®èi t−îng tÝnh gi¸ thµnh, kú tÝnh gi¸ thµnh, ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh.
Nghiªn cøu thùc tÕ vÒ tæ chøc tÝnh gi¸ thµnh ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng.
§Ò xuÊt m« h×nh tÝnh gi¸ thµnh phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý hiÖn hµnh.
4.Néi dung cña ®Ò tµi gåm 2 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh
nghiÖp.
Ch−¬ng II : Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸
thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm s¶n xuÊt .


§
§
Ò
Ò


t
t
µ
µ
i
i
:
:


T
T
Ý
Ý
n
n
h
h


G
G
i
i
¸
¸


T
T
h
h
µ
µ
n
n
h
h


S
S


n
n


X
X
u
u
Ê
Ê
t
t


C
C
ñ
ñ
a
a


S
S


n
n


P
P
h
h
È
È
m
m


S
S


n
n


X
X
u
u
Ê
Ê
t
t


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Lý luận chung về kế toán tính giá thành sp trong DN sản xuất., chương 2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tính giá thành
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement