Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jamiel
#752650 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các khu công nghiệp tập trung Hà Nội
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n C«ng nghiÖpLíp CN 43B
2
§Ò tµi gåm 3 ch−¬ng:
Ch−¬ng I: C¬ së lý luËn chung
Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng cña c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung trªn ®Þa bµn Hµ
Néi
Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c khu c«ng nghiÖp
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Ng« ThÞ Hoµi Lam ®· tËn t×nh gióp ®ì
em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2004
Sinh viªn
Vò ThÞ Ph−¬ng Th¶o
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. Cơ sở lý luận chung. chương 2. Thực trạng của các KCN tập trung trên địa bàn HN, chương 3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hđsxkd của các KCN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement