Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguoidatinh_dt
#752643 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVVN mới thành lập
KILOBOOKS.COM
2
v−íng m¾c trong kinh doanh. Tõ ®ã ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p hç trî, gióp ®ì nh»m ph¸t huy tèi ®a søc m¹nh tiÒm n¨ng cña ®éi ngò chñ DNV&N.
3. §èi t−îng, ph¹m vi nghiªn cøu.
§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu chñ DNV&N trong khu vùc kinh tÕ t− nh©n ë ViÖt
Nam, vai trß vµ vÞ trÝ cña hä trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh, lµm næi bËt lªn h×nh ¶nh ng−êi chñ DNV&N míi thµnh lËp, còng nh− nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc
hä ph¶i ®−¬ng ®Çu; trªn c¬ së ®ã t×m ra gi¶i ph¸p gióp hä ph¸t huy ®−îc thÕ m¹nh.
4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§Ò tµi sö dông kÕt hîp ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph©n tÝch tæng hîp, so s¸nh vµ
ph−¬ng ph¸p thùc chøng dùa trªn sè liÖu thèng kª tõ tµi liÖu, b¸o chÝ, internet
..
Trªn c¬ së ®ã cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t h¬n vÒ ®éi ngò chñ DNV&N hiÖn nay.
5. §ãng gãp cña ®Ò tµi.
§éi ngò chñ DN ®Æc biÖt lµ c¸c chñ DNV&N trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cßn gÆp
rÊt nhiÒu khã kh¨n, rÊt cÇn sù hç trî cña nhµ n−íc, cña x· héi, ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña m×nh.
Qua nghiªn cøu ®Ò tµi, phÇn nµo ®· x¸c ®Þnh ®−îc vÞ trÝ, vai trß vµ nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá cña ®éi ngò chñ DNV&N trong khu vùc kinh tÕ t− nh©n ë ViÖt Nam,
gãp phÇn x©y dùng nªn ®éi ngò chñ DNV&N ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n trong c«ng cuéc ®æi míi.
§Ò tµi còng ph©n tÝch thùc tr¹ng cña ®éi ngò chñ DNV&N trong khu vùc kinh tÕ t− nh©n ViÖt Nam hiÖn nay, nh÷ng c¬ héi, thuËn lîi còng nh− nh÷ng khã kh¨n, h¹n
chÕ mµ hä ®ang ph¶i ®−¬ng ®Çu. Tõ ®ã ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó hç trî
c¸c chñ DNV&N kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n−íc.http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Việt Nam muốn phồn vinh, sánh vai với các cường quốc phát triển trên thế giới thì phải tạo dựng được 1 đội ngũ chủ DN hùng mạnh, trong đó có đội ngũ chủ DNVVN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement