Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By fullmoon_ytal
#752636 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động
KILOBOOKS.COM


2
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi tr−íc hÕt ®Ó nh»m hiÓu ®−îc mét c¸ch s©u s¾c h¬n vÒ
c¬ së lý luËn chung cña ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc lao ®éng trong c¸c tæ chøc.
Tõ ®ã ®−a ra mét sè ý kiÕn ®ãng gãp vµo c¸c gi¶i ph¸p nh»m kÝch thÝch tinh thÇn lµm
viÖc cña ng−êi lao ®éng trong chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý vµ ho¹t ®éng t¹o ®éng
lùc cho ng−êi lao ®éng, lµm cho ng−êi lao ®éng yªn t©m c«ng t¸c vµ ph¸t huy hÕt kh¶
n¨ng lµm viÖc cña m×nh, ®ãng gãp c«ng søc x©y dùng tæ chøc ngµy cµng ph¸t triÓn vµ giµu
m¹nh.
§èi t−îng nghiªn cøu cña ®Ò tµi nh»m vµo c¸c lý luËn vµ h×nh thøc thï lao lao ®éng
hîp lý ®Ó t¹o ra c¸c ®éng lùc trong mäi lùc l−îng lao ®éng tõ lao ®éng qu¶n lý cho ®Õn
c¸c c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ c¸c ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc cho ng−êi lao ®éng.

Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi t«i cã sö dông kiÕn thøc th«ng qua viÖc nghiªn cøu
c¸c lo¹i tµi liÖu, nghiªn cøu b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p nh−: LËp b¶ng hái, pháng vÊn trùc tiÕp,
ph−¬ng ph¸p tæng hîp... víi ph¹m vi nghiªn cøu t−¬ng ®èi réng.


§Ò tµi nghiªn cøu ®−îc kÕt cÊu thµnh 3 ch−¬ng nh− sau:

Ch−¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng t¹o ®éng lùc vµ
c¸c yÕu tè t¹o ®éng lùc cho ng−êi lao ®éng .
Ch−¬ng 2: ChÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý vµ ho¹t ®éng
t¹o ®éng lùc lao ®éng.
Ch−¬ng 3: Sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng vµ ph−¬ng ph¸p x©y dùng mét
hÖ thèng thï lao lao ®éng hîp lý nh»m t¹o ®éng lùc lao ®éng.
Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, ®Ò tµi khoa häc nµy chØ tr×nh bµy
nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt yÕu nhÊt víi néi dung chÝnh lµ chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý vµ ho¹t
®éng t¹o ®éng lùc cho ng−êi lao ®éng b»ng nh÷ng kiÕn thøc vµ sù hiÓu biÕt cña m×nh. V× thÕ
nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt, rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn ch©n thµnh
cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, ngµy 15/04/2004.
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Vấn đề quan trọng nhất của hoạt động tạo động lực đó là trả công lao động. đây là 1 vấn đề được nhiều cấp nhiều ngành quan tâm. trong cơ chế thị trường vấn đề t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement